Parlamendi esitatud küsimus - O-000020/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000020/2017

Euroopa solidaarsuskorpus

Suuliselt vastatav küsimus O-000020/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Petra Kammerevert, Kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Menetlus : 2017/2629(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000020/2017
Esitatud tekstid :
O-000020/2017 (B8-0210/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kooskõlas president Junckeri kavatsusega luua noortele rohkem võimalusi võttis komisjon 7. detsembril 2016. aastal vastu teatise (COM(2016)0942), milles teatatakse Euroopa solidaarsuskorpuse loomisest.

Kuigi kultuuri- ja hariduskomisjon (CULT-komisjon) toetab uute vastavate võimaluste loomist noortele, on ta veendunud, et mitmeid olulisi küsimusi seoses Euroopa solidaarsuskorpuse ülesehituse, toimimise, rahastamise, kulutõhususe ja pikaajalise jätkusuutlikkusega tuleb täpsustada ning nendega tuleb asjakohaselt tegeleda, eelkõige kuna komisjon on juba alustanud Euroopa solidaarsuskorpuse esimese etapi rakendamisega (st 2017. aastal ja võib-olla pärast seda), lähtudes täielikult ELi sellisest ELi olemasolevatest programmidest ja poliitikavahenditest eraldatavatest vahenditest nagu programm „Erasmus+“, programm „Kodanike Euroopa“, programm „Life+“, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, ELi terviseprogramm ning Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond.

Eelnimetatut arvesse võttes ja tulevast seadusandlikku ettepanekut silmas pidades palutakse komisjonil vastata järgmistele küsimustele:

1. Euroopa solidaarsuskorpusega ei tohiks asendada olemasolevaid ja edukaid algatusi, vaid neid tuleks selle asemel kasutada, tugevdada ja täiendada. Kuidas saaks Euroopa solidaarsuskorpus veelgi tugevdada Euroopa vabatahtlikku teenistust ning kuidas saavad need kaks algatust koos eksisteerida ning teineteist lühiajalises, keskpikas ja pikaajalises perspektiivis täiendada, et seeläbi vältida ebavajalikku dubleerimist? Kuidas kaasatakse praegu Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalevad organisatsioonid sellesse protsessi?

2. Milliste olemasolevate ELi programmide ja vahendite kaudu kavatsetakse Euroopa solidaarsuskorpust rakendada ning milline oleks mõju nende programmide eelarvetele? Millised on komisjoni kavatsused seoses Euroopa solidaarsuskorpuse lühiajalise, keskpika ja pikaajalise rahalise jätkusuutlikkusega? Milliseid eelarvevahendeid kavatseb komisjon kasutada Euroopa solidaarsuskorpuse pikaajalise toimimise rahaliseks toetamiseks?

3. Noorte tööhõive jaoks ette nähtud ELi vahendeid tuleks kasutada eelkõige selleks, et toetada jätkusuutlikke pikaajalisi tööhõivevõimalusi. Kuidas kavatseb komisjon tagada, et vabatahtlikku tööd ei kasutata pidevalt tasustatava töö (nii täis- kui ka osalise tööajaga töö) asendamiseks? Kas komisjon kavatseb luua Euroopa solidaarsuskorpuse jaoks järelevalve- ja hindamismehhanismi, et tagada selle nõuetekohase rakendamise, kvaliteetsed töökohad ja tulemuste jätkusuutlikkuse?