Parlamentin kysymys - O-000020/2017Parlamentin kysymys
O-000020/2017

Euroopan solidaarisuusjoukot

Suullisesti vastattava kysymys O-000020/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Petra Kammerevert, Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

Menettely : 2017/2629(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000020/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000020/2017 (B8-0210/2017)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Puheenjohtaja Junckerin tavoitteena on luoda lisää mahdollisuuksia nuorille. Tämän tavoitteen mukaisesti komissio antoi 7. joulukuuta tiedonannon (COM(2016)0942), jossa ilmoitettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen (ESC) perustamisesta.

CULT-valiokunta kannattaa uusien mahdollisuuksien järjestämistä nuorille, mutta katsoo, että vielä on täsmennettävä ja ratkaistava asianmukaisesti useita merkittäviä kysymyksiä, jotka liittyvät ESC:n formaattiin, toimintaan, rahoitukseen, kustannustehokkuuteen ja pitkän ajan kestävyyteen, erityisesti siksi, että komissio on jo aloittanut ESC:n aloitusvaiheen (vuosi 2017 ja kenties sen jälkeen) toteuttamisen pelkästään olemassa olevien EU:n ohjelmien ja toimien rahoituksen varassa (esimerkiksi Erasmus+, Kansalaisten Eurooppa, Life+, Euroopan rakenne- ja investointirahastot, Terveysohjelma sekä Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto).

Voiko komissio edellä mainitun johdosta ja tulevaa lainsäädäntöehdotusta silmällä pitäen ilmoittaa,

1. pitäisikö Euroopan solidaarisuusjoukoilla korvata nykyisiä menestyksekkäitä aloitteita vai olisiko niiden pikemminkin hyödynnettävä, vahvistettava ja täydennettävä niitä. Miten ESC voisi vahvistaa eurooppalaista vapaaehtoispalvelua (EVS) ja miten nämä kaksi aloitetta voisivat toimia rinnakkain ja täydentää toisiaan lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, jolloin vältettäisiin turhat päällekkäisyydet? Miten EVS:ssä tällä hetkellä toimivat järjestöt voisivat olla mukana tässä prosessissa?

2. Minkä nykyisten EU:n ohjelmien ja rahastojen kautta ESC pantaisiin täytäntöön alkuvaiheessa ja mitkä olisivat talousarviovaikutukset näille ohjelmille? Miten komissio aikoo varmistaa ESC:n lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävyyden? Mitä budjettivaroja komissio aikoo käyttää ESC:n pitkän ajan toiminnan tukemiseksi taloudellisesti?

3. EU:n rahoitusta nuorten työllistymiseen olisi käytettävä ensisijaisesti kestävien pitkäaikaisten työllisyysmahdollisuuksien tukemiseen. Miten komissio esimerkiksi varmistaa, että vapaaehtoistyötä ei käytetä järjestelmällisesti kokopäiväisen tai osa-aikaisen palkkatyön korvaamiseen? Aikooko komissio ottaa käyttöön ESC:tä varten arviointimekanismin, jolla varmistetaan sen asianmukainen toteuttaminen, työpaikkojen laatu ja tulosten kestävyys?