Parlamentarno pitanje - O-000020/2017Parlamentarno pitanje
O-000020/2017

  Europske snage solidarnosti

  Pitanje za usmeni odgovor O-000020/2017
  upućeno Komisiji
  članak 128
  Petra Kammerevert, u ime Odbor za kulturu i obrazovanje

  Postupak : 2017/2629(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  O-000020/2017
  Podneseni tekstovi :
  O-000020/2017 (B8-0210/2017)
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  U skladu s namjerom predsjednika Junckera da stvori više prilika za mlade Komisija je 7. prosinca 2016. usvojila Komunikaciju (COM(2016)0942) u kojoj je najavila osnivanje Europskih snaga solidarnosti.

  Iako podržava stvaranje novih prilika za mlade u tom pogledu, Odbor CULT vjeruje da je potrebno razjasniti i na odgovarajući način razmotriti brojna važna pitanja povezana s oblikom, funkcioniranjem, financiranjem, isplativošću i dugoročnom održivošću Europskih snaga solidarnosti, posebno s obzirom na činjenicu da je Komisija već započela s realizacijom početne faze (2017. godina, a možda i kasnije) oslanjajući se isključivo na financijsku potporu iz postojećih programa i politika EU-a, kao što su Erasmus+, Europa za građane, Life+, europski strukturni i investicijski fondovi, zdravstveni program EU-a te Fond za azil, migracije i integraciju.

  S obzirom na navedeno i na nadolazeći zakonodavni prijedlog, od Komisije se traže odgovori na sljedeća pitanja:

  1. Europske snage solidarnosti ne bi trebale zamijeniti postojeće, uspješne inicijative, već bi ih trebale iskoristiti, ojačati i nadopuniti. Na koji način Europske snage solidarnosti mogu dodatno ojačati Europsku volontersku službu i kako te dvije inicijative mogu istodobno postojati i međusobno se dopunjavati u kratkom, srednjem i dugom roku, izbjegavajući tako nepotrebno dupliciranje? Na koji će način u taj proces biti uključene organizacije koje trenutačno sudjeluju u okviru Europske volonterske službe?

  2. Uz pomoć kojih će se postojećih programa i fondova EU-a realizirati početna faza Europskih snaga solidarnosti i koje će biti proračunske posljedice za te programe? Kakve su namjere Komisije u pogledu kratkoročne, srednjoročne i dugoročne financijske održivosti Europskih snaga solidarnosti? Koja proračunska sredstva Komisija namjerava iskoristiti za financijsku potporu dugoročnog funkcioniranja Europskih snaga solidarnosti?

  3. Sredstva EU-a za nezaposlenost mladih trebala bi se ponajprije koristiti za podupiranje održivih dugoročnih prilika za zapošljavanje. Kako će Komisija zajamčiti, primjerice, da se volonterstvo ne koristi sustavno kao zamjena za plaćeni rad, bilo da se radi o radu na puno ili nepuno radno vrijeme? Hoće li Komisija osigurati mehanizam praćenja i evaluacije Europskih snaga solidarnosti kako bi se zajamčila njihova ispravna realizacija, kvaliteta angažmana i održivost njihovih rezultata?