Parlamenta jautājums - O-000020/2017Parlamenta jautājums
O-000020/2017

Eiropas Solidaritātes korpuss

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000020/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Petra Kammerevert, Kultūras un izglītības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2629(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000020/2017
Iesniegtie teksti :
O-000020/2017 (B8-0210/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Atbilstoši priekšsēdētāja Ž.-K. Junkera iecerei radīt vairāk iespēju jauniešiem Komisija 2016. gada 7. decembrī pieņēma paziņojumu (COM(2016)0942), kurā pasludināja Eiropas Solidaritātes korpusa (ESK) veidošanu.

Lai gan CULT komiteja atbalsta jaunu iespēju radīšanai jauniešiem šajā ziņā, tā tomēr uzskata, ka ir nepieciešams sīkāk noskaidrot un pienācīgi izskatīt virkni svarīgu jautājumu saistībā ar ESK veidolu, funkcionēšanu, finansēšanu, izmaksu efektivitāti un ilgtermiņa ilgtspēju, jo īpaši tādēļ, ka Komisija jau ir sākusi īstenot ESK sākumposmu (t.i., 2017.g. un varbūt sekojošā laikposmā), paļaujoties vienīgi uz finanšu atbalstu no pastāvošajām ES programmām un politikas jomām, piemēram, Erasmus+; „Eiropa pilsoņiem”, Life+; Eiropas strukturālie un investīciju fondi; ES programma veselības jomā; Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds.

Šajā kontekstā un ņemot vērā gaidāmo tiesību akta priekšlikumu, Komisijai tiek lūgts atbildēt uz šādiem jautājumiem.

1. Ar ESK vajadzētu nevis aizstāt pastāvošas veiksmīgas iniciatīvas, bet gan tās likt lietā, pastiprināt un papildināt. Kā ESK varētu tālāk nostiprināt Eiropas Brīvprātīgo dienestu (EVS), un kā šīs divas iniciatīvas līdzāspastāvēs un viena otru papildinās īslaicīgi, vidējā termiņā un ilgtermiņā, tādējādi novēršot nevajadzīgu dublēšanos? Ka šajā procesā tiks iesaistītas tās organizācijas, kas jau piedalās EVS?

2. Ar kurām pastāvošajām ES programmām un fondiem ESK tiks īstenots tā sākumposmā, un kāda būs ietekme uz budžetu šīm programmām? Ko ir paredzējusi Komisija attiecībā uz ESK īslaicīgo, vidējā termiņa un ilgtermiņa ilgtspēju? Kādus budžeta resursus Komisija ir paredzējusi izmantot, lai finansiāli atbalstītu ESK ilgtermiņa darbību?

3. ES finansējums jaunatnes nodarbinātībai būtu primārā kārtā jāizmanto, lai atbalstītu ilgtspējīgas ilgtermiņa nodarbinātības iespējas. Kā Komisija nodrošinās, piemēram, ka brīvprātīgo darbs netiek sistemātiski izmantots algota darba aizstāšanai (neatkarīgi no tā, vai tas būtu pilnas slodzes vai nepilna darba laiks)? Vai Komisija paredzēs Eiropas Solidaritātes korpusam uzraudzības un izvērtēšanas mehānismu, lai pārliecinātos par tā pareizu īstenošanu, tā norīkojuma vietu kvalitāti un tā rezultātu ilgtspēju?