Pytanie poselskie - O-000020/2017Pytanie poselskie
O-000020/2017

  Europejski Korpus Solidarności

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000020/2017
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Petra Kammerevert, Komisji Kultury i Edukacji

  Procedura : 2017/2629(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000020/2017
  Teksty złożone :
  O-000020/2017 (B8-0210/2017)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Zgodnie z zamiarem przewodniczącego Junckera, dotyczącym stworzenia większej liczby możliwości dla ludzi młodych, w dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja przyjęła komunikat (COM(2016)0942), w którym ogłosiła powołanie Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS).

  Choć w związku z tym Komisja Kultury i Edukacji popiera tworzenie nowych możliwości dla ludzi młodych, uważa ona, że wiele ważnych kwestii dotyczących formatu, funkcjonowania, finansowania, opłacalności i długoterminowej stabilności EKS wymaga doprecyzowania i należytego wyjaśnienia, zwłaszcza że Komisja rozpoczęła już realizację wstępnej fazy EKS (tj. rok 2017 i być może następny) wyłącznie w oparciu o środki finansowe w ramach istniejących programów i strategii politycznych UE, takich jak Erasmus+, Europa dla Obywateli, Life+, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, program UE w dziedzinie zdrowia oraz Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

  W związku z powyższym oraz z uwagi na planowany wniosek ustawodawczy uprasza się Komisję o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. EKS nie powinien zastępować istniejących inicjatyw, które są z powodzeniem realizowane, lecz opierać się na nich oraz wzmacniać i uzupełniać je. Jak EKS mógłby wzmocnić wolontariat europejski i w jaki sposób owe dwie inicjatywy będą współistnieć i uzupełniać się nawzajem w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej bez zbędnego powielania działań? W jaki sposób zostaną w ten proces zaangażowane organizacje działające obecnie w ramach wolontariatu europejskiego?

  2. Przy pomocy jakich programów i funduszy UE zostanie zrealizowany wstępny etap tworzenia EKS i jakie będzie to miało skutki budżetowe dla tych programów? Jakie są intencje Komisji w odniesieniu do krótko-, średnio- i długoterminowej stabilności finansowej EKS? Po jakie zasoby budżetowe Komisja zamierza sięgnąć, aby wspierać finansowo funkcjonowanie EKS w perspektywie długoterminowej?

  3. Środki finansowe UE na rzecz zatrudnienia ludzi młodych należy w pierwszej kolejności przeznaczać na finansowanie możliwości trwałego zatrudnienia w perspektywie długoterminowej. Jak Komisja zadba na przykład o to, aby wolontariat nie zastępował w sposób systematyczny płatnej pracy, czy to w pełnym, czy w niepełnym wymiarze godzin? Czy Komisja ustanowi dla EKS mechanizm monitorowania i oceny gwarantujący prawidłowe ustanowienie korpusu, wysoką jakość oferowanych przezeń praktyk zawodowych i trwały charakter osiąganych dzięki niemu rezultatów?