Parlamentná otázka - O-000020/2017Parlamentná otázka
O-000020/2017

Európsky zbor solidarity

Otázka na ústne zodpovedanie O-000020/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Petra Kammerevert, v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Postup : 2017/2629(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000020/2017
Predkladané texty :
O-000020/2017 (B8-0210/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V súlade so zámerom predsedu Junckera vytvoriť viac príležitostí pre mladých ľudí Komisia 7. decembra 2016 prijala oznámenie (COM(2016)0942), v ktorom oznámila zriadenie európskeho zboru solidarity (ESC).

Výbor CULT sa – napriek tomu, že podporuje vytváranie takýchto nových príležitostí pre mladých ľudí – domnieva, že viaceré dôležité otázky týkajúce sa formátu, fungovania, financovania, nákladovej efektívnosti a dlhodobej udržateľnosti ESC si vyžadujú ďalšie objasnenie a treba im venovať náležitú pozornosť, najmä pokiaľ už Komisia začala vykonávať prvú fázu ESC (t. j. rok 2017 a možno aj ďalšie), pričom sa opiera výlučne o finančné prostriedky z existujúcich programov a politík EÚ, ako je napríklad Erasmus +, Európa pre občanov, program Life +, Európske štrukturálne a investičné fondy, program EÚ v oblasti zdravia a Fond pre azyl, migráciu a integráciu.

So zreteľom na tieto súvislosti a vzhľadom na nadchádzajúci legislatívny návrh sa Komisia žiada, aby odpovedala na tieto otázky:

1. ESC by nemal nahradiť úspešné existujúce iniciatívy, ale skôr ich použiť, podporiť a doplniť. Ako by ESC mohol ďalej posilniť Európsku dobrovoľnícku službu a ako budú tieto dve iniciatívy paralelne existovať a vzájomne sa dopĺňať v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte, a teda predídu zbytočnému zdvojovaniu? Akým spôsobom v tomto procese ESC osloví organizácie, ktoré sa v súčasnosti zúčastňujú na Európskej dobrovoľníckej službe?

2. Prostredníctvom ktorých existujúcich programov a fondov EÚ sa bude ESC realizovať v počiatočnej fáze a aké by boli dôsledky pre rozpočty týchto programov? Aké sú zámery Komisie, pokiaľ ide o krátkodobú, strednodobú a dlhodobú finančnú udržateľnosť ESC? Aké rozpočtové prostriedky hodlá Komisia využiť, aby finančne podporila dlhodobé fungovanie ESC?

3. Financovanie EÚ v oblasti zamestnanosti mladých ľudí by sa malo v prvom rade využívať na podporu udržateľných dlhodobých pracovných príležitostí. Akým spôsobom Komisia zabezpečí, aby sa napríklad platená práca, či už na plný alebo čiastočný pracovný úväzok, systematicky nenahrádzala dobrovoľníckou prácou? Vytvorí Komisia monitorovací a hodnotiaci mechanizmus pre ESC, aby bolo možné zabezpečiť jeho správne uplatňovanie, kvalitu jeho použitia a udržateľnosť jeho výsledkov?