Pytanie poselskie - O-000022/2017Pytanie poselskie
O-000022/2017

Europejski Korpus Solidarności

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000022/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Thomas Händel, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Procedura : 2017/2629(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000022/2017
Teksty złożone :
O-000022/2017 (B8-0211/2017)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W dniu 7 grudnia 2016 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności (COM(2016)0942). Stało się to po oświadczeniu przewodniczącego Junckera podczas jego orędzia o stanie Unii w dniu 14 września 2016 r., że „przystępując dobrowolnie do Europejskiego Korpusu Solidarności, młodzi ludzie będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności i nie tylko wykonywania pracy, ale i nabywania cennych ludzkich doświadczeń”.

We wspomnianym komunikacie Komisja oświadcza, że „Europejski Korpus Solidarności połączy dwa uzupełniające się filary: wolontariat i pracę zawodową”. Filar zawodowy dotyczy kwestii wchodzących bezpośrednio w zakres kompetencji komisji EMPL. W związku z tym komisja EMPL zwraca się do Komisji Europejskiej z następującymi pytaniami:

1. W jaki sposób Komisja zamierza dokonywać rozróżnienia między wolontariatem, który może być źródłem nader cennego doświadczenia, ale nie jest płatny, a stażem lub przygotowaniem zawodowym, które to formy zatrudnienia powinny być płatne? W jaki sposób Komisja zamierza zadbać o to, aby wolontariatu nie nadużywano do zastępowania nim regularnych płatnych form zatrudnienia?

2. W jaki sposób Komisja zagwarantuje dotarcie z inicjatywą do wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji?

3. W jaki sposób Komisja zagwarantuje, że staże i przygotowanie zawodowe, oferowane w ramach tego programu, będą odpowiedniej jakości? W jaki sposób będzie honorowane zdobycie umiejętności formalnych i nieformalnych?

4. W jakiej mierze Komisja będzie opierać się na istniejących inicjatywach, takich jak Erasmus+ i gwarancja dla młodzieży, wzmacniać i uzupełniać je, zamiast zastąpić je nowym programem? Jaką część programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych, IMIF i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz jakie dodatkowe środki Komisja zamierza przeznaczyć na Europejski Korpus Solidarności, jako że obecne fundusze są już w większości zagospodarowane z uwagi na sytuację społeczną i w dziedzinie zatrudnienia w Europie? Czy Komisja rozważa możliwość sięgnięcia po inne fundusze i programy, takie jak np. Europejski Fundusz Społeczny?

5. W jaki sposób Komisja zamierza uniknąć powielania działań lub zastąpienia istniejących programów i inicjatyw, takich jak Erasmus+, wolontariat europejski czy europejska gwarancja dla młodzieży?