Parlamentin kysymys - O-000023/2017Parlamentin kysymys
O-000023/2017

Maataloustuotteita koskevien Norjan tullien korottaminen / äskettäiset neuvottelut kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta (2016/0052(NLE))

Suullisesti vastattava kysymys O-000023/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Bernd Lange, Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

Menettely : 2017/2618(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000023/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000023/2017 (B8-0215/2017)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Norjassa perittäviä arvotulleja korotettiin vuonna 2013 tiettyjen juustojen sekä lampaan- ja naudanlihan osalta 277 prosenttiin, 429 prosenttiin ja 344 prosenttiin. Parlamentti antoi tämän jälkeen Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korottamista koskevan päätöslauselman[1], jossa se katsoi, että korotukset ovat vastoin Norjan kanssa tehdyn kahdenvälisen sopimuksen kirjainta ja henkeä ja kehotti komissiota ”jatkamaan neuvotteluja ... jotta maataloustuotteiden tuontiin ja vientiin löydetään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu”. Parlamentti pyysi myös komissiota täsmentämään toimenpiteet, joihin se tarpeen vaatiessa aikoo ryhtyä, jos Norja kieltäytyy peruuttamasta päätöstään, ja ehdottamaan jatkotoimia siinä tapauksessa, että kyseisiä toimenpiteitä ei saada yhteistyössä peruttua. Norja ei ole pyörtänyt päätöstään.

1. Mitä toimia komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) ovat toteuttaneet päästääkseen kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun?

2. Mitä täsmällisiä vaatimuksia ja toimenpiteitä komissio ja EUH ovat esittäneet ratkaistakseen Norjan arvotulleja koskevan kysymyksen, kun otetaan huomioon Norjan kanssa äskettäin päätökseen saatetut neuvottelut, kuten kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta käydyt neuvottelut (2016/0052(NLE))?

3. Pitävätkö komissio ja EUH erillisten neuvottelujen tuloksia tyydyttävinä?