Pytanie poselskie - O-000023/2017Pytanie poselskie
O-000023/2017

Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne / niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (2016/0052(NLE))

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000023/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Bernd Lange, Komisji Handlu Międzynarodowego

Procedura : 2017/2618(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000023/2017
Teksty złożone :
O-000023/2017 (B8-0215/2017)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Po nałożeniu przez Norwegię w 2013 r. stawek celnych ad valorem w wysokości 277 %, 429 % i 344 % na niektóre sery, jagnięcinę i wołowinę Parlament w swojej rezolucji w sprawie podwyżki norweskich ceł na produkty rolne[1] uznał, że podwyżki te są sprzeczne z duchem i literą umowy dwustronnej, oraz wezwał Komisję do opracowania „wzajemnie zadowalającego rozwiązania w kwestii importu/eksportu produktów rolnych”. Ponadto Parlament zwrócił się do Komisji, aby określiła, jakie działania zamierza podjąć, gdyby Norwegia odmówiła uchylenia swojej decyzji, oraz aby w razie braku współpracy rozważyła możliwość zaproponowania dalszych działań w celu wycofania przedmiotowych środków. Norwegia nie uchyliła swojej decyzji.

1. Jakie działania Komisja i ESDZ podjęły, aby znaleźć wzajemnie zadowalające rozwiązanie?

2. W świetle innych niedawno zakończonych negocjacji z Norwegią, takich jak negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami (2016/0052(NLE)) – jakie konkretne wymogi i środki Komisja i ESDZ przyjęły w reakcji na norweskie stawki celne ad valorem?

3. Czy Komisja i ESDZ są przekonane, że wynik tych odrębnych negocjacji jest zadowalający?