Парламентарен въпрос - O-000024/2017Парламентарен въпрос
O-000024/2017

Въпрос с искане за устен отговор O-000024/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, от името на групата PPE

Процедура : 2017/2642(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000024/2017
Внесени текстове :
O-000024/2017 (B8-0212/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

Трафикът на хора представлява една от най-тежките форми на нарушения на правата на човека, тъй като превръща човешките същества в стоки, нарушава достойнството, неприкосновеността и правата на жертвите и засяга цели семейства и общности.

През 2012 г. беше приета Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора. Стратегията има както вътрешно, така и външно измерение, и трябваше да продължи до 2016 г. Също така беше обявена преработена стратегия, която обаче все още не е приета.

1. Какви са ключовите изводи на Комисията от изпълнението на Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора и кога Комисията възнамерява да приеме нова стратегия?

2. По какъв начин в новата стратегия ще бъдат разгледани финансовите и икономическите аспекти на трафика на хора, засилването на свързаното с пола измерение и вътрешната/външна съгласуваност в различните области на политиката?

3. Как Комисията ще потвърди основното разграничение между трафик на хора и контрабанда на хора в своята бъдеща стратегия?

4. Какви мерки планира Комисията въз основа на двата доклада за изпълнението на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него, приети през декември 2016 г.?