Parlamentní otázka - O-000024/2017Parlamentní otázka
O-000024/2017

Obchodování s lidmi

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000024/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, za skupinu Verts/ALE
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, za skupinu GUE/NGL
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, za skupinu ALDE
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, za skupinu S&D
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, za skupinu PPE

Postup : 2017/2642(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000024/2017
Předložené texty :
O-000024/2017 (B8-0212/2017)
Hlasování :
Přijaté texty :

Obchodování s lidmi představuje jednu z nejhorších forem porušování lidských práv, neboť redukuje lidské bytosti na zboží a porušuje důstojnost, integritu a práva obětí a negativně ovlivňuje celé rodiny a komunity.

V roce 2012 byla přijata strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi. Tato strategie má jak vnitřní, tak vnější dimenzi a měla se uskutečňovat až do roku 2016. Byla též ohlášena revidovaná podoba strategie, ta však teprve bude přijata.

1. Jaké hlavní závěry z uskutečňování strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi Komise vyvozuje a kdy má v úmyslu přijmout strategii novou?

2. Jak budou v této nové strategii řešeny finanční a ekonomické aspekty obchodování s lidmi, otázka posílení genderové dimenze a vnitřní/vnější koherence mezi oblastmi politiky?

3. Jakým způsobem Komise ve své budoucí strategii zachová základní rozlišení mezi obchodováním s lidmi a pašováním lidí?

4. Jaká opatření plánuje Komise na základě dvou zpráv o provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, které byly přijaty v prosinci 2016?