Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000024/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000024/2017

Menneskehandel

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000024/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, for ALDE-Gruppen
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, for S&D-Gruppen
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, for PPE-Gruppen

Procedure : 2017/2642(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000024/2017
Indgivne tekster :
O-000024/2017 (B8-0212/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Menneskehandel er en af de værste former for menneskerettighedskrænkelser, eftersom den reducerer mennesker til varer og krænker ofrenes værdighed, integritet og rettigheder og påvirker hele familier og samfund.

I 2012 vedtoges EU’s strategi for udryddelse af menneskehandel. Denne strategi har både en intern og en ekstern dimension og skulle efter planen følges indtil 2016. Der blev også bebudet en revideret strategi, men den er endnu ikke vedtaget.

1. Hvilke centrale konklusioner drager Kommissionen af gennemførelsen af EU’s strategi for udryddelse af menneskehandel, og hvornår agter den at vedtage en ny strategi?

2. Hvordan vil der blive taget hånd om de finansielle og økonomiske aspekter ved menneskehandel, styrkelsen af ligestillingsaspektet og den interne/eksterne sammenhæng mellem politikområder i den nye strategi?

3. Hvordan vil Kommissionen holde fast i den grundlæggende skelnen mellem menneskehandel og menneskesmugling som led i den fremtidige strategi?

4. Hvilke foranstaltninger planlægger Kommissionen på grundlag af de to gennemførelsesrapporter om direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, som blev vedtaget i december 2016?