Διαδικασία : 2017/2642(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000024/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000024/2017 (B8-0212/2017)

Συζήτηση :

PV 03/04/2017 - 18
CRE 03/04/2017 - 18

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 198kWORD 16k
24 Μαρτίου 2017
O-000024/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000024/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

 Θέμα: Εμπορία ανθρώπων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

H εμπορία ανθρώπων αποτελεί μία από τις χειρότερες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς υποβιβάζει τους ανθρώπους σε εμπορεύματα και προσβάλλει την αξιοπρέπεια, την ακεραιότητα και τα δικαιώματα των θυμάτων, ενώ επηρεάζει ολόκληρες οικογένειες και κοινότητες.

Το 2012 εγκρίθηκε η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων. Αυτή η στρατηγική έχει μία εσωτερική και μία εξωτερική διάσταση, σχεδιάστηκε δε να εφαρμόζεται μέχρι το 2016. Ανακοινώθηκε επίσης μία αναθεωρημένη στρατηγική, η οποία όμως δεν έχει εγκριθεί ακόμη.

1. Ποια είναι τα κύρια συμπεράσματα που εξάγει η Επιτροπή από την εφαρμογή της ενωσιακής στρατηγικής για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων και πότε προτίθεται να εγκρίνει νέα στρατηγική;

2. Πώς πρόκειται να αντιμετωπιστούν από τη νέα στρατηγική οι χρηματικές και οικονομικές πλευρές της εμπορίας ανθρώπων, η ενίσχυση της διάστασης του φύλου και η εσωτερική/εξωτερική συνοχή στο σύνολο των τομέων πολιτικής;

3. Πώς θα διατηρήσει η Επιτροπή τη θεμελιώδη διάκριση μεταξύ της εμπορίας και της διακίνησης ανθρώπων στη μελλοντική της στρατηγική;

4. Με βάση τις δύο εκθέσεις εφαρμογής της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, ποια μέτρα σχεδιάζει η Επιτροπή;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου