Parlamendi esitatud küsimus - O-000024/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000024/2017

Inimkaubandus

Suuliselt vastatav küsimus O-000024/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, fraktsiooni ALDE nimel
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, fraktsiooni S&D nimel
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, fraktsiooni PPE nimel

Menetlus : 2017/2642(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000024/2017
Esitatud tekstid :
O-000024/2017 (B8-0212/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Inimkaubandus on üks inimõiguste rikkumise kõige rängemaid vorme, kuna see muudab inimesed kaubaks, rikub ohvrite väärikust, isikupuutumatust ja õigusi ning kahjustab terveid perekondi ja kogukondi.

2012. aastal võeti vastu inimkaubanduse kaotamist käsitlev ELi strateegia. Sellel strateegial on nii sise- kui ka välismõõde ja see pidi kavakohaselt kestma kuni 2016. aastani. Välja kuulutati ka läbivaadatud strateegia, kuid seda ei ole veel vastu võetud.

1. Milliseid põhijäreldusi teeb komisjon inimkaubanduse kaotamist käsitleva ELi strateegia rakendamise kohta ja millal on kavas vastu võtta uus strateegia?

2. Kuidas käsitletakse uues strateegias inimkaubanduse rahalisi ja majanduslikke aspekte, soolise mõõtme tugevdamist ning kõigi poliitikavaldkondade sisemist ja välist sidusust?

3. Kuidas kavatseb komisjon oma tulevases strateegias säilitada olemuslikku erinevust inimkaubanduse ja inimsmugeldamise vahel?

4. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) kahe rakendamisaruande põhjal, mis võeti vastu 2016. aasta detsembris?