Parlamentarno pitanje - O-000024/2017Parlamentarno pitanje
O-000024/2017

Trgovina ljudima

Pitanje za usmeni odgovor O-000024/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, u ime Kluba Verts/ALE
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba GUE/NGL
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, u ime Kluba ALDE
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, u ime Kluba S&D
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, u ime Kluba PPE

Postupak : 2017/2642(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000024/2017
Podneseni tekstovi :
O-000024/2017 (B8-0212/2017)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Trgovina ljudima jedan je od najgorih oblika kršenja ljudskih prava jer ljude pretvara u robu, krši dostojanstvo, integritet i prava žrtava te utječe na cijele obitelji i zajednice.

EU je 2012. donio svoju Strategiju za iskorjenjivanje trgovine ljudima. Ta Strategija ima i unutarnju i vanjsku dimenziju, a prema planovima se trebala provoditi do 2016. Najavljena je i revidirana strategija, ali ona još nije usvojena.

1. Koji su glavni zaključci koje Komisija može izvući iz provedbe Strategije EU-a za iskorjenjivanje trgovine ljudima i kada namjerava donijeti novu strategiju?

2. Kako će se u okviru nove strategije postupati u pogledu financijskih i ekonomskih aspekata trgovine ljudima, jačanja rodne dimenzije i unutarnje/vanjske dosljednosti u svim područjima politike?

3. Kako će Komisija u svojoj budućoj strategiji očuvati temeljnu razliku između trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi?

4. Koje mjere Komisija namjerava poduzeti na temelju dvaju izvješća o provedbi Direktive 2011/36/EU o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava, koja su usvojena u prosincu 2016.?