Parlamento klausimas - O-000024/2017Parlamento klausimas
O-000024/2017

Prekyba žmonėmis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000024/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, Verts/ALE frakcijos vardu
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL frakcijos vardu
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, ALDE frakcijos vardu
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, S&D frakcijos vardu
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, PPE frakcijos vardu

Procedūra : 2017/2642(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000024/2017
Pateikti tekstai :
O-000024/2017 (B8-0212/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Prekyba žmonėmis yra viena iš baisiausių žmogaus teisių pažeidimų formų, nes ją vykdant žmonės paverčiami prekėmis, ji pažeidžia aukų orumą, neliečiamumą ir teises ir daro poveikį ištisoms šeimoms ir bendruomenėms.

2012 m. buvo priimta Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija. Ši strategija turi vidaus ir išorės aspektus ir planuota, kad ji bus įgyvendinama iki 2016 m. Taip pat buvo paskelbta persvarstyta strategija, tačiau ji dar nepriimta.

1. Kokias pagrindines išvadas padarė Komisija, atsižvelgdama į Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategijos įgyvendinimą, ir kada ji planuoja priimti naują strategiją?

2. Kaip naujoje strategijoje bus atsižvelgta į pagrindinius finansinius ir ekonominius prekybos žmonėmis panaikinimo aspektus, lyčių dimensijos sustiprinimą ir vidaus bei išorės politikos sričių suderinamumą?

3. Kaip Komisija būsimoje strategijoje užtikrins pagrindinius prekybos žmonėmis ir neteisėto žmonių gabenimo skirtumus?

4. Kokių priemonių planuoja imtis Komisija, remdamasi dviem 2016 m. gruodžio mėn. priimtos Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimo ataskaitomis?