Parlamenta jautājums - O-000024/2017Parlamenta jautājums
O-000024/2017

Cilvēku tirdzniecība

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000024/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, Verts/ALE grupas vārdā
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, GUE/NGL grupas vārdā
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, ALDE grupas vārdā
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, S&D grupas vārdā
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, PPE grupas vārdā

Procedūra : 2017/2642(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000024/2017
Iesniegtie teksti :
O-000024/2017 (B8-0212/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Cilvēku tirdzniecība ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumu veidiem, jo tas padara cilvēkus par preci un pārkāpj cietušo personu cieņu, integritāti un tiesības un ietekmē veselas ģimenes un kopienas.

2012. gadā tika pieņemta ES stratēģija cilvēku tirdzniecības apkarošanai. Šai stratēģijai ir gan iekšējais, gan ārējais aspekts un tika paredzēts, ka tā tiks īstenota līdz 2016. gadam. Tika paziņots arī par pārskatītu stratēģiju, kura tomēr vēl nav pieņemta.

1. Kādi ir Komisijas būtiskākie secinājumi, īstenojot ES stratēģiju cilvēku tirdzniecības apkarošanai, un kad tā plāno pieņemt jauno stratēģiju?

2. Kādā veidā jaunajā stratēģijā tiks risināti cilvēku tirdzniecības apkarošanas finanšu un ekonomiskie aspekti, tiks stiprināta dzimumu dimensija un panākta iekšējā/ārējā politikas jomu saskaņotība?

3. Kā Komisija turpmākajā stratēģijā ievēros būtisko atšķirību starp cilvēku tirdzniecību un cilvēku kontrabandu?

4. Pamatojoties uz diviem īstenošanas ziņojumiem par 2016. gada decembrī pieņemto Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, kādus pasākumus Komisija ir ieplānojusi?