Parlementaire vraag - O-000024/2017Parlementaire vraag
O-000024/2017

Mensenhandel

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000024/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie

Procedure : 2017/2642(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000024/2017
Ingediende teksten :
O-000024/2017 (B8-0212/2017)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Mensenhandel is één van de ergste mensenrechtenschendingen omdat het mensen tot handelswaar maakt, de waardigheid, de integriteit en de rechten van de slachtoffers aantast, en hele families en gemeenschappen ontwricht.

In 2012 werd de EU-strategie voor de uitbanning van mensenhandel vastgesteld. Deze strategie had zowel een interne, als een externe dimensie, en gold voor de periode tot 2016. Er werd ook een herziene strategie aangekondigd, maar deze is nog niet vastgesteld.

1. Wat zijn de belangrijkste conclusies van de Commissie naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor de uitbanning van mensenhandel, en wanneer denkt de Commissie een nieuwe strategie vast te stellen?

2. Op welke wijze zal in de nieuwe strategie rekening worden gehouden met de financiële en economische aspecten van mensenhandel, de genderdimensie worden versterkt en voor meer interne en externe beleidsterreinoverschrijdende samenhang worden gezorgd?

3. Hoe gaat de Commissie in haar toekomstige strategie het fundamentele onderscheid tussen mensenhandel en mensensmokkel handhaven?

4. Welke maatregelen plant de Commissie naar aanleiding van de twee verslagen over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, zoals vastgesteld in december 2016?