Întrebare parlamentară - O-000024/2017Întrebare parlamentară
O-000024/2017

Traficul de ființe umane

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000024/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Terry Reintke, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE
Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Dennis de Jong, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL
Catherine Bearder, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Louis Michel, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Renate Weber, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE
Birgit Sippel, Anna Hedh, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D
Roberta Metsola, Constance Le Grip, Andrzej Grzyb, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE

Procedură : 2017/2642(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000024/2017
Texte depuse :
O-000024/2017 (B8-0212/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

Traficul de ființe umane (THB) constituie una dintre cele mai grave forme de abuz la adresa drepturilor omului, deoarece transformă ființele umane în marfă și violează demnitatea, integritatea și drepturile victimelor, afectând familii și comunități întregi.

În 2012, a fost adoptată Strategia UE în vederea eradicării traficului de ființe umane. Această strategie are atât o dimensiune internă, cât și una externă și este programată să se desfășoare până în 2016. De asemenea, a fost anunțată o strategie revizuită, care nu a fost încă adoptată.

1. Care sunt principalele concluzii ale Comisiei în urma aplicării Strategiei UE în vederea eradicării traficului de persoane și când intenționează Comisia să adopte o nouă strategie?

2. Cum va trata noua strategie aspectele economice și financiare ale traficului de ființe umane și cum va consolida dimensiunea de gen și coerența internă/externă în toate domeniile de politică?

3. Cum intenționează Comisia să asigure distincția fundamentală între traficul de ființe umane și introducerea ilegală de persoane în viitoarea sa strategie?

4. Având în vedere cele două rapoarte adoptate în decembrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, ce măsuri intenționează să ia Comisia?