Parlamentní otázka - O-000027/2017Parlamentní otázka
O-000027/2017

Doporučení Radě ohledně Komise pro postavení žen

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000027/2017
Radě
článek 128 jednacího řádu
Vilija Blinkevičiūtė, za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Postup : 2017/2544(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000027/2017
Předložené texty :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Hlasování :
Přijaté texty :

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) Evropského parlamentu přijal dne 14. února 2017 doporučení Radě, které se týkalo priorit EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen věnované otázkám posílení ekonomického postavení žen, jež se konalo v březnu v New Yorku. Priority Evropského parlamentu zahrnovaly pět hlavních oblastí:

– obecné podmínky posílení postavení žen a dívek,

– posilování ekonomického postavení žen a překonávání překážek na pracovním trhu,

– zajištění rovného podílu žen na všech úrovních rozhodování,

– řešení potřeb nejvíce marginalizovaných žen,

– a promítnutí těchto závazků do výdajů a jejich zviditelnění.

Mohla by Rada odpovědět na následující dotazy:

1. Jakým způsobem Rada zohlednila doporučení Parlamentu při přípravě postoje EU a které body nezískaly podporu členských států a proč?

2. Jakých hlavních úspěchů dosáhla EU při vyjednávání závěrů Komise pro postavení žen a do jaké míry bylo možné převést priority EU do dohodnutého znění těchto závěrů?

3. Dosáhla EU nějakých výsledků, pokud jde o celosvětové závazky v oblasti zdraví žen, a to zejména pokud jde o opatření, která by zamezila negativním dopadům tzv. „globálního roubíkového pravidla“ na ženy?

4. Parlament podpořil vypracování úmluvy Mezinárodní organizace práce, která by poskytovala mezinárodní normu pro řešení genderově podmíněného násilí na pracovišti. Plánují se v souvislosti s touto úmluvou nějaké kroky do budoucna?