Parlamendi esitatud küsimus - O-000027/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000027/2017

Naiste staatuse komisjoni käsitlev soovitus nõukogule

Suuliselt vastatav küsimus O-000027/2017
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Vilija Blinkevičiūtė, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Menetlus : 2017/2544(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000027/2017
Esitatud tekstid :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon võttis 14. veebruaril 2017 vastu soovituse nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks, mis toimus märtsis New Yorgis ja mille teemaks oli naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine. Euroopa Parlamendi prioriteedid hõlmasid viit põhivaldkonda:

– üldtingimused naiste ja tütarlaste mõjuvõimu suurendamiseks;

– naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ja takistuste ületamine tööturul;

– naiste võrdse osalemise tagamine otsuste tegemise kõikidel tasanditel;

– kõige tõrjutumate naiste vajadustega tegelemine ning

– kõnealuste kohustuste ümberarvestamine kuludeks ja nende nähtavamaks muutmine.

Kas nõukogu võiks vastata järgmistele küsimustele:

1. Mil määral arvestas nõukogu parlamendi soovitustega ELi seisukoha väljatöötamisel ning millised olid need punktid, mida liikmesriigid ei toetanud ja miks?

2. Millised olid ELi peamised saavutused naiste staatuse komisjoni järelduste teemalistel läbirääkimistel ning mil määral oli võimalik integreerida ELi prioriteedid järelduste kokkulepitud teksti?

3. Kas EL saavutas mingeid tulemusi seoses ülemaailmsete kokkulepetega naiste tervise osas ja kas võeti mingeid meetmeid, et leevendada negatiivset mõju, mida nn üldine vaikimisseadus naistele avaldab?

4. Parlament toetas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni kavandatud koostamist, et töötada välja rahvusvaheline standard soopõhise vägivalla vastu võitlemiseks töökohal. Kas tulevikus kavandatakse konventsiooniga seoses mingeid meetmeid?