Parlamento klausimas - O-000027/2017Parlamento klausimas
O-000027/2017

Rekomendacija Tarybai dėl Moterų padėties komisijos

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000027/2017
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Vilija Blinkevičiūtė, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vadu

Procedūra : 2017/2544(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000027/2017
Pateikti tekstai :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės (FEMM) komitetas 2017 m. vasario 14 d. priėmė rekomendaciją Tarybai dėl ES prioritetų, susijusių su kovo mėn. Niujorke vykusia 61-ąja JT Moterų padėties komisijos sesija, skirta moterų ekonominiam įgalėjimui. Europos Parlamento prioritetai apėmė penkias pagrindines sritis:

– bendrąsias moterų ir mergaičių įgalėjimo sąlygas,

– moterų ekonominio įgalėjimo stiprinimą ir kliūčių darbo rinkoje panaikinimą,

– lygiateisio moterų dalyvavimo visais sprendimų priėmimo lygmenimis užtikrinimą,

– labiausiai marginalizuotų moterų poreikių klausimo sprendimą

– ir šių įsipareigojimų išraišką išlaidomis bei jų matomumo didinimą.

Ar Taryba galėtų atsakyti į šiuos klausimus:

1. kaip Taryba, rengdama ES poziciją, atsižvelgė į Parlamento rekomendacijoje išdėstytus prioritetus ir kuriems punktams valstybės narės nepritarė bei kodėl?

2. Kokie buvo pagrindiniai ES laimėjimai derantis dėl Moterų padėties komisijos išvadų ir kokiu mastu ES prioritetus buvo įmanoma perkelti į suderintą išvadų tekstą?

3. Ar ES pasiekė kokių nors rezultatų visuotinių įsipareigojimų moterų sveikatos srityje klausimu, o ypač veiksmų siekiant kovoti su neigiamu vadinamosios visuotinio nutildymo taisyklės poveikiu moterims klausimu?

4. Parlamentas pritarė siūlymui parengti TDO konvenciją, siekiant nustatyti tarptautinį standartą, kuriuo vadovaujantis būtų sprendžiama smurto dėl lyties darbo vietoje problema. Ar ateityje planuojama imtis kokių nors su šia konvencija susijusių veiksmų?