Parlamenta jautājums - O-000027/2017Parlamenta jautājums
O-000027/2017

Ieteikums Padomei par ANO Sieviešu statusa komisiju (CSW)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000027/2017
Padomei
Reglamenta 128. pants
Vilija Blinkevičiūtė, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2544(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000027/2017
Iesniegtie teksti :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja (FEMM) 2017. gada 14. februārī pieņēma ieteikumu Padomei par ES prioritātēm ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā, kas bija veltīta sieviešu ekonomisko iespēju veicināšanas tēmai un notika martā Ņujorkā. Pie Eiropas Parlamenta prioritātēm pieder šādas piecas galvenās jomas:

– vispārīgie nosacījumi attiecībā uz iespēju nodrošināšanu sievietēm un meitenēm,

– sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana un darba tirgus šķēršļu pārvarēšana,

– līdzvērtīgas sieviešu līdzdalības nodrošināšana visos lēmumu pieņemšanas līmeņos,

– visatstumtāko sieviešu vajadzību risināšana,

– aprēķināt šo saistību izmaksas un padarīt tās uzskatāmākas.

Lūdzam Padomi atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Kā Padome ņēma vērā Eiropas Parlamenta prioritātes, kad tā gatavoja ES nostāju? Kuri punkti neguva dalībvalstu atbalstu un kāpēc?

2. Kādi bija ES galvenie sasniegumi sarunās par Sieviešu statusa komisijas secinājumiem, un kādā mērā ES prioritātes izdevās ietvert saskaņotajā secinājumu tekstā?

3. Vai ES guva kādus rezultātus attiecībā uz vispārējām saistībām sieviešu veselības jomā un jo īpaši tādu rīcības pasākumu izteiksmē, kas paredzēti, lai novērstu negatīvās sekas, ko sievietēm rada “vispārējā aizlieguma” noteikums?

4. Parlaments atbalstīja ierosinājumu ieviest SDO konvenciju, kurā būtu noteikts starptautisks standarts, kā novērst uz dzimumu balstītu vardarbību darba vietā. Vai attiecībā uz konvenciju ir ieplānoti kādi nākotnē veicami pasākumi?