Pytanie poselskie - O-000027/2017Pytanie poselskie
O-000027/2017

Zalecenie dla Rady w sprawie Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000027/2017
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Vilija Blinkevičiūtė, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Procedura : 2017/2544(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000027/2017
Teksty złożone :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Dnia 14 lutego 2017 r. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM) przyjęła zalecenie dla Rady w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet dotyczącą wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet, która odbyła się następnie w marcu w Nowym Jorku. Priorytety Parlamentu Europejskiego dotyczyły pięciu kluczowych obszarów:

– ogólne warunki umacniania pozycji kobiet i dziewcząt,

– wzmacnianie pozycji gospodarczej kobiet oraz przezwyciężanie przeszkód na rynku pracy,

– zapewnienie równego udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach,

– zaspokajanie potrzeb kobiet najbardziej zmarginalizowanych,

– oraz przełożenie tych zobowiązań na wydatki i poprawa ich widoczności.

Czy Rada może odpowiedzieć na następujące pytania:

1. W jaki sposób priorytety zawarte w zaleceniu Parlamentu zostały uwzględnione przez Radę przy przygotowaniu stanowiska UE, a które elementy nie uzyskały poparcia państw członkowskich i dlaczego?

2. Jakie były najważniejsze osiągnięcia UE podczas negocjacji w sprawie konkluzji Komisji ds. Statusu Kobiet (CSW) i do jakiego stopnia możliwe było faktyczne przełożenie priorytetów UE na uzgodniony tekst konkluzji?

3. Czy UE osiągnęła jakiekolwiek rezultaty w postaci globalnych zobowiązań na rzecz zdrowia kobiet, a w szczególności wszelkich działań przeciwdziałających negatywnym skutkom, jakie na kobiety wywiera tzw. „global gag rule”?

4. Parlament poparł propozycję opracowania konwencji MOP wprowadzającej międzynarodową normę w zakresie przeciwdziałania przemocy związanej z płcią w miejscu pracy. Czy istnieją jakiekolwiek plany na przyszłość dotyczące tej konwencji?