Parlamentná otázka - O-000027/2017Parlamentná otázka
O-000027/2017

Odporúčanie Rade týkajúce sa Komisie pre postavenie žien (CSW)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000027/2017
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Vilija Blinkevičiūtė, v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Postup : 2017/2544(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000027/2017
Predkladané texty :
O-000027/2017 (B8-0214/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) Európskeho parlamentu prijal 14. februára 2017 odporúčanie pre Radu o prioritách EÚ na 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien v marci v New Yorku venované otázke posilnenia ekonomického postavenia žien. Priority Európskeho parlamentu zahŕňajú päť hlavných oblastí:

– všeobecné podmienky pre posilnenie postavenia žien a dievčat,

– posilnenie ekonomického postavenia žien a prekonanie prekážok na trhu práce,

– zabezpečenie rovnakého podielu žien na všetkých úrovniach rozhodovania,

– riešenie potrieb najmarginalizovanejších žien,

– a premietnutie týchto záväzkov do výdavkov a zvyšovanie ich viditeľnosti.

Obraciame sa na Radu s týmito otázkami:

1. Ako Rada zohľadnila priority odporúčania Parlamentu pri príprave pozície EÚ a ktoré body členské štáty nepodporili a prečo?

2. Aké hlavné úspechy dosiahla EÚ počas rokovaní o záveroch CSW a do akej miery bolo možné premietnuť priority EÚ do dohodnutého znenia záverov?

3. Dosiahla EÚ nejaké výsledky v zmysle globálnych záväzkov, pokiaľ ide o zdravie žien, a najmä akýchkoľvek opatrení na riešenie negatívnych účinkov pravidla „global gag“ na ženy?

4. Parlament podporil navrhnuté prijatie dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) na vytvorenie medzinárodnej normy na riešenie násilia založeného na rodovej príslušnosti na pracovisku. Plánujú sa nejaké budúce kroky v súvislosti s týmto dohovorom?