Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000029/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Συζήτηση :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 205kWORD 18k
12 Απριλίου 2017
O-000029/2017
Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση O-000029/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec

 Θέμα: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, έχουν έρθει στο φως πληροφορίες σχετικά με παράνομες εμπορικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις μεταποίησης κρέατος της Βραζιλίας. Φαίνεται ότι, εδώ και χρόνια, οι μεγαλύτερες μονάδες μεταποίησης κρέατος εξάγουν προς τον υπόλοιπο κόσμο κρέας και πουλερικά που δεν πληρούν τα πρότυπα. Λέγεται ότι το το σάπιο κρέας έχει υποστεί επεξεργασία με χημικά προϊόντα, ο όγκος του έχει αυξηθεί με χρήση χαρτονιού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιείχε ακόμη και ίχνη σαλμονέλας. Οι φορείς ελέγχου της Βραζιλίας λέγεται ότι επέτρεψαν να λάβουν χώρα όλες αυτές οι παράνομες πρακτικές λόγω διαφθοράς.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Vytenis Andriukaitis, δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 3 Απριλίου 2017, ότι η ΕΕ έχει τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων στον κόσμο, και όμως οι εθνικοί φορείς ελέγχου των κρατών μελών διαπίστωσαν ότι σε πολλές περιπτώσεις είχαν εισαχθεί στην ενιαία αγορά προϊόντα κρέατος που είχαν σαπίσει ή δεν πληρούσαν τα πρότυπα.

Δεδομένου ότι ο επίτροπος Andriukaitis δεν ήταν σε θέση να δώσει πλήρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν από την επιτροπή AGRI, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια των τροφίμων που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά.

1. Πώς μπορεί η Επιτροπή να εγγυηθεί στους Ευρωπαίους πολίτες ότι δεν θα επιτραπεί να επαναληφθούν αυτές οι ανέντιμες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων;

2. Δεδομένου ότι η έρευνα σχετικά με τις εταιρείες της Βραζιλίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δύο ετών, πώς είναι δυνατό να μην εντοπίστηκαν οι παράνομες πρακτικές από τους ευρωπαϊκούς φορείς ελέγχου;

3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί υποχρεούνται να πληρούν ακόμη υψηλότερα υγειονομικά πρότυπα, τι θα ζητηθεί από τους βραζιλιάνους παραγωγούς στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Mercοsur;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: SK
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου