Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000029/2017

Esitatud tekstid :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Arutelud :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 17k
12. aprill 2017
O-000029/2017
Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga O-000029/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec

 Teema: Põhjalikum arupärimine - Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed

Viimastel nädalatel on ilmnenud murettekitavaid andmeid seoses ebaausate kaubandustavadega, mida kasutatakse Brasiilia lihatöötlusettevõtetes. Selgub, et suurimad lihakombinaadid on aastaid eksportinud maailmaturule veise- ja linnuliha, mis ei vasta kvaliteedistandardile. Väidetavalt töödeldakse halvaksläinud liha kemikaalidega, liha koguse suurendamiseks lisatakse pappi ning mõningatel juhtudel on tuvastatud isegi salmonella jälgi. Korruptsiooni tõttu on Brasiilia järelevalveasutused jätnud kõik need keelatud tegevused märkamata.

Vastavalt tervishoiu ja toiduohutuse voliniku Vytenis Andriukaitise väidetele Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 3. aprillil 2017 on ELil maailma kõrgeimad toiduohutusstandardid. Sellele vaatamata on liikmesriikide järelevalveasutused esitanud mitmeid tõendeid Euroopa ühtsele turule jõudnud halvaksläinud või ebakvaliteetsete lihatoodete kohta.

Arvestades, et volinik Andriukaitis ei esitanud põhjalikke vastuseid AGRI-komisjoni esitatud küsimustele, esineb endiselt kahtlusi Euroopa turule tarnitavate toiduainete ohutuse suhtes.

1. Kuidas saab komisjon Euroopa kodanikele garanteerida, et ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ei kordu?

2. Pidades silmas asjaolu, et Brasiilia äriühingute uurimine kestis kaks aastat, siis kuidas on võimalik, et Euroopa järelevalveasutused neid ebaausaid tavasid ei tuvastanud?

3. Arvestades, et Euroopa lihatootjatele kehtestatakse järjest kõrgemad sanitaarnõuded, siis millised nõuded kehtestatakse Brasiilia tootjatele praegu läbiräägitava ELi ja Mercosuri vahelise kaubanduslepingu raames?

Keel, milles küsimus esitati: SK
Õigusteave - Privaatsuspoliitika