Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000029/2017

Ingivna texter :

O-000029/2017 (B8-0317/2017)

Debatter :

PV 03/07/2017 - 15
PV 06/07/2017 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 98kWORD 18k
12 april 2017
O-000029/2017
Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt O-000029/2017
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák, Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller, Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai, Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen, Ivan Štefanec

 Angående: Större interpellation - Följderna av importskandalen med brasilianskt kött

De senaste veckorna har det kommit oroande rapporter om otillbörliga handelsmetoder i brasilianska företag inom köttbranschen. Det har visat sig att de största köttfabrikanterna under flera år har exporterat nöt- och fjäderfäkött som inte uppfyller kvalitetsstandarderna. Det otjänliga köttet ska ha behandlats med kemikalier, köttets volym ska ha ökats genom tillskott av papp och i vissa partier har även spår av salmonella upptäckts. Alla dessa otillåtna förfaranden ska ha passerat oupptäckta genom de brasilianska tillsynsmyndigheterna till följd av korruption.

Enligt uttalandet av den 3 april 2017 under Europaparlamentets plenarsammanträde av Vytenis Andriukaitis, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, har EU världens högsta kvalitetsstandarder på livsmedel. Trots detta har medlemsstaternas nationella tillsynsorgan kommit med flera avslöjanden om otjänliga eller undermåliga köttprodukter som hamnat på den inre marknaden.

Eftersom kommissionsledamot Andriukaitis inte har kunnat tillhandahålla tillräckliga svar på de frågor som ställts av AGRI-utskottet kvarstår fortfarande tveksamheter rörande säkerheten på de livsmedelsprodukter som släppts ut på unionsmarknaden.

1. Vilka garantier kan kommissionen ge unionsmedborgarna om att de otillbörliga handelsmetoderna i livsmedelsleverantörskedjan inte kommer att upprepas?

2. Hur är det möjligt, med tanke på att utredningen av de brasilianska företagen har pågått i två år, att dessa otillbörliga handelsmetoder inte har upptäckts av de europeiska tillsynsmyndigheterna?

3. De europeiska köttproducenterna ställs hela tiden under allt hårdare hygienkrav, men vilka krav kommer att ställas på de brasilianska producenterna under de pågående förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och Mercosur?

Frågans originalspråk: SK
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy