Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000031/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000031/2017

Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000031/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Linnéa Engström, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας

Διαδικασία : 2017/2653(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000031/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000031/2017 (B8-0311/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Φέτος (τον Ιούνιο του 2017) θα διεξαχθεί διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΒA 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς). Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία συμμετοχής σε μια διεθνή διαδικασία για τη βελτίωση της παγκόσμιας ωκεάνιας διακυβέρνησης. Η ΕΕ έχει βοηθήσει αρκετές χώρες να βελτιώσουν τη διαχείριση και τον έλεγχο της αλιείας τους μέσω του κανονισμού για την παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία (ΠΑΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ερωτάται:

– Πώς συνεισφέρει η Επιτροπή στην πλήρη εφαρμογή του ΣΒΑ14;

– Πώς σκοπεύει η ΕΕ να προωθήσει, στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τους ωκεανούς, μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση και την εξάλειψη των δραστηριοτήτων ΠΑΑ αλιείας, και πώς σκοπεύει να συμμετάσχει στη θέσπιση μιας δίκαιης παγκόσμιας ωκεάνιας διακυβέρνησης;

– Σκοπεύει η Επιτροπή (και η ΑΠ/ΥΕ, που επίσης συμμετέχει στην ωκεάνια διακυβέρνηση) να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην καταπολέμηση της ΠΑΑ αλιείας, αφενός, και στην εμπορική πολιτική και την πολιτική για την αγορά, αφετέρου;