Pytanie poselskie - O-000032/2017Pytanie poselskie
O-000032/2017

Odporność jako strategiczny priorytet działań zewnętrznych UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000032/2017
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Linda McAvan, Komisji Rozwoju

Procedura : 2017/2594(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000032/2017
Teksty złożone :
O-000032/2017 (B8-0312/2017)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej 2016 stwierdzono, że odporność państw i społeczeństw na wschód i na południe od UE to jeden z pięciu priorytetów działań zewnętrznych UE. Priorytet ten będzie przedmiotem wspólnego komunikatu pt. „Odporność jako strategiczny priorytet działań zewnętrznych UE”. UE wypracowała już własne podejście do kwestii odporności, opisując je w różnych dokumentach programowych, zwłaszcza w komunikacie Komisji pt. „Podejście UE do kwestii odporności” (2012), związanym z nim „Planie działania na rzecz odporności w krajach narażonych na kryzysy na lata 2013–2020” oraz w konkluzjach Rady poświęconych kwestii odporności (2013). Promowanie odporności stanowi również element ważnych międzynarodowych porozumień, których stroną jest UE, takich jak program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych, porozumienie klimatyczne z Paryża czy Światowy Szczyt Humanitarny. Czy w świetle powyższego Rada mogłaby wyjaśnić następujące punkty:

1. Czy nowa inicjatywa będzie stanowić rozwinięcie istniejących strategii politycznych UE w tej dziedzinie i zagwarantuje ich ciągłość (zwłaszcza w przypadku istniejącego planu działania)? W jaki sposób w nowym dokumencie uwzględnione zostaną doświadczenia zdobyte podczas wdrażania tych strategii i wyniki oceny odporności (pierwotnie planowanej na 2018 r.)?

2. W jaki sposób UE będzie dążyć do dostosowania tej nowej inicjatywy dotyczącej odporności do międzynarodowych zobowiązań i działań podejmowanych przez UE na ich podstawie, takich jak cele zrównoważonego rozwoju, ramy z Sendai, porozumienie z Paryża i Światowy Szczyt Humanitarny? W jaki sposób będzie ona przestrzegać zasad skuteczności rozwoju, zwłaszcza zasady odpowiedzialności demokratycznej?

3. W jaki sposób w ramach nowej inicjatywy będzie się promować spójne podejście UE do kwestii odporności oraz komplementarny charakter ujętej w nim strategii na rzecz rozwoju, strategii humanitarnej oraz strategii w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu szczegółowego mandatu i celów w każdym z obszarów polityki, zwłaszcza w odniesieniu do przestrzegania zasad humanitarnych?

4. W globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej jest mowa o odporności państw i społeczeństw, natomiast aktualne strategie polityczne w sposób jednoznaczny koncentrują się na jednostce, gospodarstwach domowych i społecznościach. W jaki sposób w nowym komunikacie zadba się o to, aby działania UE w dziedzinie odporności w dalszym ciągu koncentrowały się na potrzebach najsłabszych grup społecznych oraz podkreślały rolę podmiotów lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego? W jaki sposób uwzględniona zostanie kluczowa rola kobiet we wspieraniu odporności?

5. W jaki sposób w nowym komunikacie dojdzie do pogodzenia globalnego charakteru istniejących inicjatyw UE dotyczących odporności w krajach niestabilnych i dotkniętych kryzysem z zamiarem uwzględnienia w nim konkretnych propozycji dla regionów sąsiadujących z UE?