Ceist pharlaiminteach - O-000033/2017Ceist pharlaiminteach
O-000033/2017

Athléimneacht mar thosaíocht straitéiseach i ngníomhaíocht sheachtrach AE.

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000033/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Linda McAvan, thar ceann An Coiste um Fhorbairt

Nós Imeachta : 2017/2594(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000033/2017
Téacsanna arna gcur síos :
O-000033/2017 (B8-0313/2017)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

I Straitéis Dhomhanda 2016 an Aontais Eorpaigh maidir leis an mBeartas Eachtrach agus Slándála (EUGS) luadh ‘Athléimneacht Stáit agus Sochaí Lastoir agus Laisteas’ ar cheann de na cúig thosaíocht i ngníomhaíocht sheachtrach AE. Déanfar an tosaíocht seo a thiontú ina teachtaireacht chomhpháirteach maidir le ‘Athléimneacht mar thosaíocht straitéiseach i ngníomhaíocht sheachtrach AE’. Tá AE tar éis a chur chuige a shoiléiriú cheana féin maidir leis an athléimneacht i ndoiciméid bheartais éagsúla, go háirithe sa teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le ‘Cur Chuige AE i leith na hAthléimneachta’ (2012), agus sa doiciméad gaolmhar ‘Plean Gníomhaíochta 2013-2020 don Athléimneacht i dTíortha atá faoi Shíorbhagairt na Géarchéime’, agus i gconclúidí na Comhairle maidir le hAthléimneacht (2013). Tá cur chun cinn na hathléimneachta ina chuid thábhachtach freisin de na comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil AE ina pháirtí iontu, amhail Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe, Creat Sendai um Laghdú Rioscaí Tubaistí, Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide, nó an Cruinniú Mullaigh Domhanda maidir le Cúrsaí Daonnúla (WHS). I bhfianaise na nithe sin, ar mhiste leis an gCoimisiún na pointí seo a leanas a shoiléiriú?

1. An ndéanfaidh an tionscnamh nua na beartais atá ag AE cheana féin ar an ábhar a chur chinn cinn agus an áiritheoidh sé a leanúnachas (go háirithe an Plean Gníomhaíochta atá i bhfeidhm faoi láthair)? Conas a chuirfidh an doiciméad nua san áireamh na ceachtanna atá foghlamtha againn ó chur chun feidhm na mbeartas sin chomh maith le torthaí na meastóireachta a rinneadh ar an athléimneacht (a bhí beartaithe le haghaidh 2018)?

2. Conas a chuirfidh AE chun cinn ailíniú an tionscnaimh nua maidir leis an athléimneacht lena bhfuil geallta go hidirnáisiúnta – agus gníomhaíochtaí AE ag eascairt as sin, amhail na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFInna), Creat Sendai, Comhaontú Pháras agus WHS? Conas a chomhlíonfaidh sé prionsabail éifeachtacht na forbartha, go háirithe prionsabal na húinéireachta daonlathaí?

3. Conas a chuirfidh an tionscnamh nua cur chuige comhleanúnach AE i leith na hathléimneachta chun cinn agus conas a áiritheoidh sé go mbeidh a bheartais forbartha, dhaonnúla, eachtracha agus slándála ag teacht leis an tionscnamh sin, fad is a dhéanfar sainordú sonrach agus cuspóirí gach beartais a chosaint, go háirithe an meas ar phrionsabail dhaonnúla?

4. Tagraíonn EUGS d’athléimneacht ‘stáit agus sochaí’, cé go ndíríonn na beartais atá ann faoi láthair ar dhaoine aonair, ar theaghlaigh agus ar phobail. Conas a áiritheoidh an teachtaireacht nua sin go mbeidh obair AE fós dírithe ar riachtanais na ndaoine is leochailí sa tsochaí agus conas mar a leagfaidh sí béim ar ról na ngníomhaithe áitiúla agus na sochaí sibhialta? Conas a rachfar i ngleic le ról lárnach na mban i gcur chun cinn na hathléimneachta?

5. Conas a bhainfear amach réiteach sa teachtaireacht nua idir gné dhomhanda thionscnaimh AE atá ann cheana féin i dtíortha leochaileacha a bhfuil géarchéimeanna iontu agus an rún atá ann tograí sonracha a chur san áireamh le haghaidh réigiúin máguaird AE?