Parlamentsfråga - O-000033/2017Parlamentsfråga
O-000033/2017

  Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder

  Fråga för muntligt besvarande O-000033/2017
  till kommissionen
  Artikel 128 i arbetsordningen
  Linda McAvan, för utskottet för utveckling

  Förfarande : 2017/2594(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-000033/2017
  Ingivna texter :
  O-000033/2017 (B8-0313/2017)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  ”Motståndskraft hos stater och samhällen i öster och söder” är en av de fem topprioriteringarna för yttre åtgärder i den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik från 2016. Denna prioritering kommer att konkretiseras i ett gemensamt meddelande om resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder. EU har redan fastställt sin strategi för resiliens i olika policy-dokument, bl.a. kommissionens meddelande EU-strategi för resiliens (2012), den tillhörande Action plan for resilience in crisis-prone countries 2013-2020 och rådets slutsatser om resiliens (2013). Att främja resiliens ingår också i viktiga internationella överenskommelser som EU har anslutit sig till, t.ex. Agenda 2030 för hållbar utveckling, Sendai-ramen för katastrofriskreducering, Parisavtalet om klimatförändring och världstoppmötet om humanitära frågor (WHS). Mot bakgrund av detta uppmanas kommissionen att besvara följande frågor:

  1. Kommer det nya initiativet att föra vidare befintliga EU-strategier i frågan och säkerställa deras fortlevnad (särskilt den befintliga handlingsplanen)? Hur kommer man i det nya dokumentet att ta i beaktande lärdomar från genomförandet av dessa strategier och resultaten från resiliensutvärderingen (som ursprungligen planerats för 2018)?

  2. Hur kommer EU att främja samordningen mellan det nya resiliensinitiativet och internationella åtaganden – och pågående EU-insatser på grundval av dessa – som målen för hållbar utveckling, Sendai-ramen, Parisavtalet och WHS? Hur kommer principerna om utvecklingseffektivitet, i synnerhet demokratiskt egenansvar, att följas?

  3. Hur kommer det nya initiativet att bidra till en konsekvent EU-strategi för resiliens och till komplementaritet i utvecklings-, utrikes- och säkerhetspolitiken samt politiken för humanitära insatser, samtidigt som man slår vakt om de specifika uppdragen och målen inom varje politikområde – särskilt respekt för de humanitära principerna?

  4. I EU:s globala strategi talas det om motståndskraft hos ”stater och samhällen”, medan nuvarande strategier är tydligt inriktade på individer, hushåll och lokalsamhällen. Hur kommer detta nya meddelande att se till att EU:s insatser för resiliens behåller sitt fokus på behoven hos de mest utsatta befolkningsgrupperna och lyfta fram betydelsen av lokala aktörer och civilsamhället? Hur kommer man att beakta kvinnornas nyckelroll i det resiliensfrämjande arbetet?

  5. Hur kommer det nya meddelandet att förena den globala karaktären i de nuvarande EU-initiativen för resiliens i instabila och krisdrabbade länder med avsikten att inkludera specifika förslag för EU:s närmaste grannskap?