Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000034/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000034/2017

VP/HR - Resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000034/2017
til Kommissionen (Næstformand / Højtstående repræsentant)
jf. forretningsordenens artikel 128
Linda McAvan, for Udviklingsudvalget

Procedure : 2017/2594(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000034/2017
Indgivne tekster :
O-000034/2017 (B8-0314/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I den globale strategi for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (EUGS) fra 2016 udpeges "staters og samfunds modstandsdygtighed øst og syd for os" som en af de fem prioriteter for EU's optræden udadtil. Denne prioritet vil blive konkretiseret i en fælles meddelelse om resiliens som en strategisk prioritet i EU's optræden udadtil. EU har allerede defineret sin tilgang til resiliens i forskellige politiske oplæg, navnlig i Kommissionens meddelelse "EU's strategi til styrkelse af resiliens" (2012), den dertil hørende handlingsplan for resiliens i kriseudsatte lande 2013-2020 og i Rådets konklusioner om resiliens (2013). Fremme af resiliens indgår desuden i vigtige internationale aftaler, som EU har indgået, bl.a. 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, Sendairammen for katastrofeforebyggelse, Parisaftalen om klimaændringer eller det humanitære verdenstopmøde. Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik bedes på baggrund af ovenstående besvare følgende spørgsmål:

1. Vil det nye initiativ vedrørende resiliens videreføre de eksisterende EU-politikker på dette område og sikre kontinuitet heri (især for så vidt angår den nuværende handlingsplan)? Hvordan vil det nye dokument tage hensyn til erfaringerne fra gennemførelsen af disse politikker og resultaterne af evalueringen af resiliens (oprindeligt planlagt til 2018)?

2. Hvordan vil EU fremme tilpasningen af det nye initiativ vedrørende resiliens til internationale forpligtelser – og de igangværende EU-tiltag, som følger af disse – bl.a. de bæredygtige udviklingsmål, Sendairammen, Parisaftalen og det humanitære verdenstopmøde? Hvordan vil det overholde principperne for udviklingseffektivitet, især vedrørende demokratisk ejerskab?

3. Hvordan vil det nye initiativ fremme en sammenhængende EU-tilgang til resiliens og komplementariteten med EU's udviklingspolitik, humanitære politik og udenrigs- og sikkerhedspolitik, samtidig med at det særlige mandat og de specifikke mål for hvert politikområde bevares – navnlig respekten for humanitære principper?

4. I den globale strategi for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik henvises der til "staters og samfunds modstandsdygtighed", mens de nuværende politikker klart fokuserer på enkeltpersoner, husholdninger og lokalsamfund. Hvordan vil denne nye meddelelse om resiliens sikre, at EU's arbejde med resiliens fastholder sit fokus på de mest udsatte befolkningsgruppers behov og fremhæver de lokale aktørers og civilsamfundsorganisationernes rolle? Hvordan vil kvinders afgørende rolle med hensyn til at fremme resiliens blive behandlet?

5. Hvordan vil den nye meddelelse sikre balance mellem den globale karakter af de eksisterende EU-initiativer vedrørende resiliens i skrøbelige og kriseudsatte lande og intentionen om at medtage specifikke forslag for EU's naboregioner?