Parlamentná otázka - O-000034/2017Parlamentná otázka
O-000034/2017

VP/HR - Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000034/2017
Komisii (podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie)
článok 128 rokovacieho poriadku
Linda McAvan, v mene Výboru pre rozvoj

Postup : 2017/2594(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000034/2017
Predkladané texty :
O-000034/2017 (B8-0314/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie na rok 2016 (GSEÚ) sa „odolnosť štátov a spoločností na východ a na juh od Únie“ označuje za jednu z piatich priorít vonkajšej činnosti EÚ. Táto priorita sa prenesie do spoločného oznámenia o odolnosti ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ. EÚ už vymedzila svoj prístup k odolnosti v rôznych politických dokumentoch, najmä v oznámení Komisie „o prístupe EÚ k zvyšovaniu odolnosti“ (2012), v súvisiacom „Akčnom pláne pre odolnosť v krajinách náchylných na krízy na obdobie 2013 – 2020“ a záveroch Rady o zvyšovaní odolnosti (2013). Podpora odolnosti je tiež súčasťou dôležitých medzinárodných dohôd, ktoré podpísala EÚ, ako sú napríklad program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, sendaijský rámec pre znižovanie rizika katastrof, Parížska dohoda o zmene klímy alebo Svetový humanitárny samit (WHS). Mohla by sa podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP/PK) vzhľadom na uvedené skutočnosti vyjadriť k nasledujúcim bodom?

1. Rozvinie nová iniciatíva existujúce politiky EÚ v tejto oblasti a zabezpečí ich kontinuitu (najmä existujúci akčný plán)? Ako sa v novom dokumente zohľadnia poznatky získané v rámci implementácie týchto politík a výsledky hodnotenia odolnosti (pôvodne plánovaného na rok 2018)?

2. Ako bude EÚ podporovať zosúladenie novej iniciatívy v oblasti odolnosti s medzinárodnými záväzkami a prebiehajúcimi činnosťami EÚ, ktoré sú od nich odvodené, ako napríklad ciele trvalo udržateľného rozvoja, sendaiský rámec, parížska dohoda a WHS? Ako bude dodržiavať zásady účinnosti rozvoja, najmä demokratickú zodpovednosť?

3. Akým spôsobom bude nová iniciatíva podporovať súdržný prístup EÚ k zvyšovaniu odolnosti a doplnkovosti svojej rozvojovej, humanitárnej, zahraničnej a bezpečnostnej politiky a zároveň zachová osobitný mandát a ciele každej oblasti politiky – najmä dodržiavanie humanitárnych zásad?

4. V GSEÚ sa odkazuje na odolnosť štátov a spoločnosti, zatiaľ čo súčasné politiky sú jasne zamerané na jednotlivcov, domácnosti a spoločenstvá. Ako toto nové oznámenie zabezpečí, že práca EÚ v oblasti odolnosti bude aj naďalej zameraná na potreby najzraniteľnejších skupín obyvateľstva a zdôrazní sa v ňom úloha miestnych aktérov a občianskej spoločnosti? Ako sa bude riešiť kľúčová úloha žien v presadzovaní odolnosti?

5. Ako sa v novom oznámení zosúladí globálny charakter existujúcich iniciatív EÚ zameraných na zvyšovanie odolnosti v nestabilných a krízou postihnutých krajinách, aby zahŕňal aj osobitné návrhy pre okolité regióny EÚ?