Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 46kWORD 16k
4. mai 2017
O-000036/2017
Lühem kirjalikult vastatav arupärimine O-000036/2017
Komisjonile (Asepresident / Kõrge esindaja)
Kodukorra artikkel 130a
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Ana Gomes, Angelika Mlinar, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Jean-Marie Cavada, María Teresa Giménez Barbat, Takis Hadjigeorgiou, Judith Sargentini, Norica Nicolai, Javier Nart, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Nessa Childers, Nikolay Barekov, Julie Ward, Bronis Ropė, Jude Kirton-Darling, Lars Adaktusson, Ivo Vajgl, Carolina Punset, Birgit Sippel, Luke Ming Flanagan, Jytte Guteland, Barbara Lochbihler, Marian Harkin, Kati Piri, Tunne Kelam, Liliana Rodrigues, Klaus Buchner, Eva Joly, Urmas Paet, Michel Reimon, Pier Antonio Panzeri

 Teema: Lühem arupärimine - VP/HR - ELi-Egiptuse partnerluse prioriteetide kindlaksmääramine

Pärast kaks nädalat tagasi toimunud kohutavat pommirünnakut kahe Egiptuse kopti kiriku vastu kuulutas president Sisi kolmeks kuuks välja erakorralise seisukorra. Alates president Sisi võimuletulekust 2013. aastal on politsei- ja julgeolekuaparaadile antud väga ulatuslikud sekkumisvolitused, kuid on oht, et nüüd muutuvad need veelgi laialdasemaks. Samal ajal kui kodanikuühiskonna mahasurumine ja inimõiguslaste tagakiusamine president Sisi poolt tõenäoliselt jätkub või isegi süveneb, kavatseb EL oma partnerluse prioriteedid Egiptusega enne suve paika panna.

Millist mõju avaldab komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja arvates erakorraline seisukord põhiväärtuste, -vabaduste ja inimõiguste jätkuvale mahasurumisele Egiptuse kodanikuühiskonnas?

Millist mõju avaldavad jätkuvad inimõiguste rikkumised ELi–Egiptuse partnerluse prioriteetide kindlaksmääramisele? Kuidas kavatseb komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tagada, et neis ELi–Egiptuse partnerluse prioriteetides eelistatakse rände haldamisele ja terrorismivastasele võitlusele inimiõigusi?

Euroopa Ülemkogu 6. märtsi 2017. aasta järeldustes Egiptuse kohta ei ole kordagi mainitud inimõigusi. Millal te komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana arutasite viimati inimõigusi Egiptuse ametivõimudega?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika