Парламентарен въпрос - O-000037/2017Парламентарен въпрос
O-000037/2017

Актуално състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш

Въпрос с искане за устен отговор O-000037/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Bernd Lange, Sajjad Karim, от името на Комисия по международна търговия

Процедура : 2017/2636(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000037/2017
Внесени текстове :
O-000037/2017 (B8-0217/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

През 2013 г. Комисията, заедно с Международната организация на труда (МОТ) и някои ключови търговски партньори, сключи Пакт за устойчиво развитие с цел подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и укрепване на трудовите права в сектора на конфекцията в Бангладеш. Пактът се подкрепя от Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите, което обединява търговски марки от ЕС и сектора на конфекцията в Бангладеш, и във връзка с него ще се проведе нова среща на 18 май 2017 г. През ноември 2016 г. комисията по международна търговия (INTA) изпрати делегация в Бангладеш, за да проследи положението на място. При все че е постигнат напредък в подобряването на здравословните и безопасни условия на труд, подобряването на трудовите права остава предизвикателство. В периода след посещението на комисията INTA са били арестувани водачи на професионални съюзи, трудовият закон за зоните за преработка на продукцията за износ (EPZ) продължава да нарушава международните стандарти, а престъпленията срещу членове на професионални съюзи често остават безнаказани. Въпреки напредъка по отношение на противопожарната безопасност и безопасността на сградите, страните по споразумението са загрижени относно бавните темпове на отстраняване на критичните проблеми, свързани с безопасността. Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) стартираха засилен диалог по трудовите права и правата на човека с цел подобряване на спазването на принципите на конвенциите, посочени в Регламента относно ОСП, които Бангладеш трябва да спазва като бенефициент по схемата „Всичко освен оръжие“. В писмо, изпратено от службите на Комисията до правителството на Бангладеш на 16 март, Комисията изисква „достатъчен значителен напредък по същество заедно със солидна и обвързана с времето стратегия“ до 18 май 2017 г. по следните четири точки:

– да бъдат внесени изменения на Закона за труда от 2013 г.;

– да се гарантира, че законът, уреждащ зоните за преработка на продукцията за износ, позволява пълна свобода на сдружаване;

– да се разследват незабавно всички прояви на дискриминация срещу професионални съюзи;

– да се гарантира, че заявленията за регистриране на професионални съюзи се приемат незабавно и не се отказват, освен в случаите, когато те не изпълнят ясни и обективни критерии, определени от закона.

1. Какво точно представлява „достатъчен значителен напредък по същество“ и какви биха били крайните последици, ако не бъде постигнат такъв напредък?

2. В последния доклад по техническото състояние се изброяват редица предизвикателства, на които Бангладеш все още трябва да обърне внимание. През юни 2016 г. МОТ посочи, че Бангладеш нарушава сериозно задълженията си по Конвенция № 87 относно свободата на сдружаване. Какъв напредък е постигнат във връзка с това оттогава?

3. Какви са следващите стъпки в процеса на този засилен диалог с Бангладеш? Какви доказателства има Комисията, че Бангладеш може би сериозно и систематично нарушава принципите, заложени в конвенциите, които са посочени в Регламента относно ОСП?

4. Какви са очакваните резултати от следващата среща на партньорите по Пакта за устойчиво развитие в Дака в средата на май?

5. Какво е актуалното състояние на обсъжданията за продължаване на Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите, което изтича през май 2018 г.?