Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000037/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000037/2017

Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000037/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Bernd Lange, Sajjad Karim, for Udvalget om International Handel

Procedure : 2017/2636(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000037/2017
Indgivne tekster :
O-000037/2017 (B8-0217/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I 2013 oprettede Kommissionen en bæredygtighedsaftale sammen med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og vigtige handelspartnere med henblik på at forbedre sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og styrke arbejdstagerrettigheder i konfektionsbranchen i Bangladesh. Aftalen støttes af Bangladesh-aftalen om brand- og bygningssikkerhed, der fører EU-mærkevarevirksomheder sammen med konfektionsbranchen i Bangladesh, og vil blive fulgt op af et andet møde den 18. maj 2017. I november 2016 sendte Udvalget om International Handel (INTA) en delegation til Bangladesh for at følge op på sagen på stedet. Der var sket fremskridt med hensyn til at forøge sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, men arbejdstagerrettigheder er fortsat en udfordring. Efter INTA's besøg er fagforeningsledere blevet arresteret, arbejdsretten for eksportforarbejdningszonerne (EPZ) overtræder fortsat internationale standarder, og forbrydelser mod fagforeningsfolk går ofte ustraffet hen. Til trods for fremskridt vedrørende brand- og bygningssikkerhed udtrykker underskriverne af aftalen bekymring over, hvor lang tid det tager at afhjælpe vigtige sikkerhedsmæssige problemer. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) har indledt en styrket dialog om arbejdstager- og menneskerettigheder for at forbedre overholdelsen af principperne i de konventioner, som er opført i GSP-forordningen og skal respekteres af Bangladesh som "alt undtagen våben"-begunstiget land. I brevet fra Kommissionens tjenestegrene til Bangladeshs regering af 16. marts bad Kommissionen om "tilstrækkelige, væsentlige og meningsfulde fremskridt sammen med en solid og tidsbestemt strategi" senest den 18. maj vedrørende følgende fire punkter:

– ændringer af arbejdsmarkedsloven fra 2013

– sikring af, at loven om eksportforarbejdningszoner tillader fuld foreningsfrihed

– en hastende undersøgelse af alle tilfælde af forskelsbehandling på grund af fagforeningsmedlemsskab

– sikring af, at ansøgninger til registrering i fagforeninger bliver behandlet hurtigt og ikke afvises, medmindre de ikke opfylder klare og objektive kriterier, som er fastsat i lovgivningen.

1. Hvad nøjagtigt kan betegnes som tilstrækkelige, væsentlige og meningsfulde fremskridt, og hvad er den yderste konsekvens, hvis disse "fremskridt" ikke opnås?

2. Den sidste tekniske statusrapport nævner en række udfordringer, som Bangladesh endnu mangler at tage hånd om. ILO bemærkede i juni 2016, at Bangladesh i alvorlig grad overtræder de forpligtelser, der følger ILO-konvention nr. 87 om foreningsfrihed. Hvilke fremskridt er der siden blevet opnået i den forbindelse?

3. Hvad er de næste skridt i den styrkede dialog med Bangladesh? I hvilket omfang har Kommissionen dokumentation for, at Bangladesh i alvorlig grad og systematisk overtræder principperne i de konventioner, der er opført i GSP-forordningen?

4. Hvilke resultater forventes der af næste møde med bæredygtighedsaftalens partnere i Dhaka midt i maj?

5. Hvad er status for drøftelserne om at forlænge Bangladesh-aftalen om brand- og bygningssikkerhed, der udløber i maj 2018?