Parlamento klausimas - O-000037/2017Parlamento klausimas
O-000037/2017

Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimo dabartinė padėtis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000037/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Bernd Lange, Sajjad Karim, Tarptautinės prekybos komiteto vadu

Procedūra : 2017/2636(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000037/2017
Pateikti tekstai :
O-000037/2017 (B8-0217/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Kartu su Tarptautine darbo organizacija (TDO) ir pagrindiniais prekybos partneriais 2013 m. Komisija sudarė tvarumo susitarimą, kuriuo siekiama pagerinti darbuotojų saugą ir sveikatą ir sustiprinti darbuotojų teises Bangladešo gatavų drabužių sektoriuje. Šį susitarimą papildo Bangladešo susitarimas dėl priešgaisrinės ir pastatų saugos, sutelkiantis ES prekių ženklų savininkus ir Bangladešo gatavų drabužių pramonės atstovus. Kitą susitikimą Bangladešo tvarumo susitarimui aptarti ketinama surengti 2017 m. gegužės 18 d. 2016 m. lapkričio mėn. Tarptautinės prekybos (INTA) komitetas nusiuntė delegaciją į Bangladešą, kad ši vietoje įvertintų padėtį, susijusią su Bangladešo tvarumo susitarimo įgyvendinimu. Nors pasiekta pažangos gerinant darbuotojų sveikatą ir saugą, darbuotojų teisių padėties gerinimas ir toliau yra problema. Po INTA komiteto vizito suimti profesinių sąjungų vadovai, eksportui skirtų prekių gamybos zonoms (EGZ) (angl. Export Process Zone, EZP) taikomi darbo įstatymai ir toliau neatitinka tarptautinių standartų ir dažnai nebaudžiama už nusikaltimus profesinių sąjungų narių atžvilgiu. Nepaisant pažangos priešgaisrinės ir pastatų saugos klausimais, Bangladešo susitarimo dėl priešgaisrinės ir pastatų saugos šalys yra susirūpinusios dėl lėto taisomųjų veiksmų, susijusių su itin svarbiais saugos klausimais, įgyvendinimo tempo. Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) pradėjo glaudesnį dialogą darbo ir žmogaus teisių klausimais siekiant didesnės atitikties konvencijų, išvardytų BLS reglamente, principams, kurių Bangladešas turi laikytis kaip prekybos lengvatų, teikiamų pagal principą „viskas, išskyrus ginklus“, naudos gavėjas. Kovo 16 d. Komisijos tarnybų laiške Bangladešo vyriausybei prašoma iki gegužės 18 d. pasiekti pakankamos, tvirtos ir prasmingos pažangos bei parengti pagrįstą strategiją apibrėžtam laikotarpiui pagal šiuos keturis punktus:

– pateikti 2013 m. darbo įstatymo pakeitimų,

– užtikrinti, kad pagal eksportui skirtų prekių gamybos zonoms taikomus įstatymus būtų leidžiama visiškai laisvai jungtis į asociacijas,

– skubiai ištirti visus diskriminacijos dėl priklausymo profesinėms sąjungoms atvejus,

– užtikrinti, kad prašymai dėl profesinių sąjungų registravimo būtų tvarkomi greitai ir nebūtų atmetami, išskyrus atvejus, kai jie neatitinka aiškių ir objektyvių įstatymais nustatytų kriterijų.

1. Kas būtent sudaro pakankamą, tvirtą ir prasmingą pažangą ir kokios būtų neišvengiamos pasekmės, jei šios pažangos nebūtų pasiekta?

2. Paskutinėje techninės būklės ataskaitoje išvardijama keletas likusių problemų, kurias Bangladešui vis dar reikia išspręsti. 2016 m. birželio mėn. TDO nurodė, kad Bangladešas šiurkščiai pažeidžia savo įsipareigojimus pagal Konvenciją Nr. 87 dėl asociacijų laisvės. Kokios pažangos nuo tada pasiekta šioje srityje?

3. Kokie yra tolesni veiksmai minėto glaudesnio dialogo su Bangladešu procese? Kiek Komisija turi įrodymų, kad Bangladešas galbūt šiurkščiai ir sistemingai pažeidžia principus, nustatytus BLS reglamente išvardytose konvencijose?

4. Kokių rezultatų tikimasi pasiekti per kitą Bangladešo tvarumo susitarimo partnerių susitikimą, įvyksiantį gegužės mėn. viduryje Dakoje?

5. Kokia yra diskusijų dėl Bangladešo priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimo, kuris baigia galioti 2018 m. gegužės mėn., pratęsimo dabartinė padėtis?