Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000038/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000038/2017

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη διά βίου μάθηση

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000038/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Thomas Händel, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2016/2798(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000038/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000038/2017 (B8-0218/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Tα προσόντα διαφέρουν από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων και των εκπαιδευομένων.

Το 2008 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν σύσταση σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) για τη διά βίου μάθηση με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα και η δυνατότητα μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων εντός της Ευρώπης. Οι στόχοι του ΕΠΕΠ δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη πλήρως. Στο πλαίσιο λοιπόν του Νέου Θεματολογίου Δεξιοτήτων η Επιτροπή προτείνει να αναθεωρηθεί το σύστημα μέσω νέας σύστασης του Συμβουλίου.

1. Πώς θα διευκολύνει η προτεινόμενη σύσταση την ισότητα ευκαιριών εντός της βασιζόμενης στη γνώση κοινωνίας και τη βελτίωση της διαπερατότητας μεταξύ της εκπαίδευσης και του συστήματος κατάρτισης; Πώς θα συμβάλει στην αντιστοίχιση της προσφοράς με τη ζήτηση δεξιοτήτων εντός της αγοράς εργασίας;

2. Πώς θα λειτουργεί καλύτερα το αναθεωρημένο ΕΠΕΠ; Γιατί έκρινε η Επιτροπή αναγκαία την αναθεώρηση, παρ’ όλο που το παρόν πλαίσιο εφαρμοζόταν μόνο εν μέρει και τα κράτη μέλη ζήτησαν να τεθεί αυτό στο επίκεντρο;

3. Πώς συμβάλλει το πλαίσιο στη γρήγορη επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης; Πώς αναμένεται να λειτουργήσει η νέα σχέση μεταξύ των συστημάτων ECTS και ECVET;

4. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να στηρίξει τη συνεπή εφαρμογή του ΕΠΕΠ στο σύνολο των κρατών μελών, τη χρήση του και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σε αυτό, καθώς και την προβολή του;

5. Με τη χρήση του ΕΠΕΠ ως μετα-πλαισίου, πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα είναι δυνατή η αναγνώριση και η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εθνικών συστημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης σε άλλα κράτη μέλη;

6. Oι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς και από την ΕΕ καθιστούν ορατή την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των τίτλων σπουδών που απονέμονται εκτός ΕΕ και για την αναγνώρισή τους, προκειμένου να βοηθηθούν οι μετανάστες και πρόσφυγες στην ένταξή τους στις αγορές εργασίας της ΕΕ. Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την εφαρμογή των μηχανισμών για τη διευκόλυνση της σύγκρισης και της αναγνώρισης των προσόντων που αποκτώνται σε τρίτες χώρες;