Parlamendi esitatud küsimus - O-000038/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000038/2017

Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik

Suuliselt vastatav küsimus O-000038/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Thomas Händel, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

Menetlus : 2016/2798(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000038/2017
Esitatud tekstid :
O-000038/2017 (B8-0218/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kvalifikatsioonid erinevad kogu Euroopa Liidus, mistõttu on keeruline hinnata töötajate ja õppijate teadmisi ja suutlikkust.

Parlament ja nõukogu võtsid 2008. aastal vastu soovituse pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta eesmärgiga parandada Euroopas kvalifikatsioonide läbipaistvust, võrreldavust ja ülekantavust. Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku eesmärke ei ole veel täies ulatuses saavutatud, seetõttu teeb komisjon ettepaneku muuta uue oskuste tegevuskava raames nõukogu uue soovitusega kõnealust süsteemi.

1. Mil määral aitab kavandatud soovitus tagada võrdseid võimalusi teadmistepõhises ühiskonnas ning haridus- ja koolitussüsteemi paremat läbitavust? Mil määral aitab soovitus sobitada oskuste pakkumist ja nõudlust tööturul?

2. Miks peaks muudetud pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik paremini toimima? Miks pidas komisjon muutmist vajalikuks, ehkki praegust raamistikku on ainult osaliselt rakendatud ja liikmesriigid nõudsid, et keskenduda tuleks just sellele aspektile?

3. Kuidas aitab kõnealune raamistik kiiremas korras valideerida informaalset ja mitteformaalset õpet? Milline saab olema Euroopa arvestuspunktisüsteemi ning Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteemi suhe?

4. Kuidas toetab komisjon pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku järjepidevat rakendamist liikmesriikides, selle kasutamist ja kõikide asjaomaste sidusrühmade kaasamist ning raamistiku paremat nähtavust?

5. Kuidas kavatseb komisjon pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku metaraamistikuna kasutamisel tagada, et liikmesriikide koolitus- ja haridussüsteemide eripära on võimalik tunnustada ja mõista teistes liikmesriikides?

6. Üha kasvavad rändevood ELi ja EList välja annavad märku, et väljaspool ELi väljastatud kvalifikatsioone tuleb paremini mõista ja neid tunnustada, et aidata rändajatel ja pagulastel ELi tööturule integreeruda. Kuidas kavatseb komisjon toetada selliste mehhanismide väljatöötamist ja kohaldamist, mis võimaldavad kolmandate riikide kvalifikatsioonide võrdlemist ja tunnustamist?