Parlamento klausimas - O-000038/2017Parlamento klausimas
O-000038/2017

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000038/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Thomas Händel, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu

Procedūra : 2016/2798(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000038/2017
Pateikti tekstai :
O-000038/2017 (B8-0218/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Dėl kvalifikacijos skirtumų Europos Sąjungoje sunku įvertinti darbuotojų ir besimokančiųjų žinias ir gebėjimus.

Siekiant pagerinti Europos kvalifikacijų skaidrumą, palyginamumą ir perkeliamumą, 2008 m. Parlamentas ir Taryba patvirtino rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo. Europos kvalifikacijų sandaros tikslai dar nėra visiškai įgyvendinti. Todėl įgyvendinant Naują įgūdžių darbotvarkę Komisija siūlo persvarstyti sistemą remiantis nauja Tarybos rekomendacija.

1. Kaip pasiūlyta rekomendacija padės užtikrinti lygias galimybes žinių visuomenėje ir geriau susies švietimo ir mokymo sistemas? Kaip ji padės suderinti įgūdžių pasiūlą ir paklausą darbo rinkoje?

2. Kodėl persvarstyta Europos kvalifikacijų sandara turėtų veikti geriau? Kodėl Komisija mano, kad reikia persvarstymo, nepaisant to, kad dabartinė sandara yra tik iš dalies įgyvendinta, o valstybės narės ragina skirti jai didesnį dėmesį?

3. Kaip ši sandara prisidės prie greito neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo? Kaip turėtų veikti nauja Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS) ir Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET) tarpusavio priklausomybės sistema?

4. Kaip Komisija rems nuoseklų Europos kvalifikacijų sandaros įgyvendinimą visose valstybėse narėse, šios sandaros naudojimą ir visų susijusių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą, taip pat didesnį šios sandaros matomumą?

5. Kaip Komisija, taikydama Europos kvalifikacijų sandarą kaip meta-sistemą, užtikrins, kad specifiniai nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų bruožai būtų suprantami ir pripažįstami kitose valstybėse narėse?

6. Didėjant migracijos srautams tiek į ES, tiek ir iš jos, paaiškėja poreikis geriau suprasti už ES ribų įgytą kvalifikaciją ir ją pripažinti, siekiant padėti integruoti migrantus ir pabėgėlius į ES darbo rinką. Kaip Komisija ketina paremti trečiųjų šalių kvalifikacijų palyginimo ir pripažinimo mechanizmų kūrimą ir taikymą?