Parlamenta jautājums - O-000038/2017Parlamenta jautājums
O-000038/2017

Eiropas kvalifikāciju sistēma mūžizglītībai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000038/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Thomas Händel, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2016/2798(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000038/2017
Iesniegtie teksti :
O-000038/2017 (B8-0218/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Kvalifikācijas visā Eiropas Savienībā atšķiras, un tādēļ ir grūti novērtēt darba ņēmēju un izglītojamo zināšanas un spējas.

Parlaments un Padome 2008. gadā pieņēma Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EQF) mūžizglītībai, lai tādējādi Eiropā uzlabotu kvalifikāciju pārredzamību, salīdzināmību un pārnesamību. EQF paredzētie mērķi pagaidām vēl nav pilnībā īstenoti. Tālab Komisija pašlaik ierosina pārskatīt šo sistēmu, īstenojot pārskatīšanu Komisijas jaunās Prasmju programmas ietvaros un Padomei pieņemot jaunu ieteikumu.

1. Kā ierosinātais ieteikums veicinās iespēju vienlīdzību uz zināšanām balstītā sabiedrībā un izglītības un apmācības sistēmas savstarpēja caurlaidīguma uzlabošanu? Kā tas sekmēs prasmju piedāvājuma atbilstību pieprasījumam darba tirgū?

2. Kāpēc pārskatītā EQF darbosies labāk? Kāpēc Komisija uzskata, ka pārskatīšana ir nepieciešama, neskatoties uz to, ka pašreizējā ietvarstruktūra ir īstenota tikai daļēji un dalībvalstis aicina koncentrēties uz to?

3. Kā šī ietvarstruktūra veicina neformālās un ikdienējās mācīšanās ātru validēšanu? Kādas ir prognozes par to, kā funkcionēs attiecības starp ECTS un ECVET (Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmām)?

4. Kā Komisija atbalstīs EQF konsekventu īstenošanu visās dalībvalstīs, tās izmantošanu un visu attiecīgo tirgus dalībnieku iesaistīšanu, kā arī šīs ietvarstruktūras labāku pamanāmību?

5. Kā Komisija, izmantojot EQF kā augstākā ranga ietvarstruktūru, nodrošinās, ka dalībvalstu apmācības un izglītības sistēmu īpatnības var tikt atzītas un izprastas citās dalībvalstīs?

6. Raugoties uz arvien lielākajām migrācijas plūsmām gan uz ES un no tās, kļūst īpaši skaidrs, ka ir nepieciešams labāk izprast ārpus ES piešķirtās kvalifikācijas un to atzīšanu, lai palīdzētu migrantiem un bēgļiem integrēties ES darba tirgos. Kā Komisija ir iecerējusi atbalstīt tādu mehānismu izstrādi un piemērošanu, kuri būtu izmantojami trešās valstīs piešķirtu kvalifikāciju salīdzināšanai un atzīšanai?