Întrebare parlamentară - O-000038/2017Întrebare parlamentară
O-000038/2017

Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000038/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Thomas Händel, în numele Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Procedură : 2016/2798(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000038/2017
Texte depuse :
O-000038/2017 (B8-0218/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

Calificările diferă în Uniunea Europeană și aceasta face dificilă evaluarea cunoștințelor și capacitățile lucrătorilor și a cursanților.

În 2008, Parlamentul și Consiliul au adoptat o Recomandare privind stabilirea Cadrului european al calificărilor (CEC) pentru învățarea de-a lungul vieții cu scopul de a îmbunătăți transparența, comparabilitatea și transferabilitatea calificărilor în Europa. Obiectivele CEC nu au fost încă realizate pe deplin. Prin urmare, ca parte a Noii sale agende pentru competențe în Europa, Comisia propune revizuirea sistemului printr-o nouă recomandare a Consiliului.

1. Cum va reuși recomandarea propusă să faciliteze egalitatea de șanse într-o societate bazată pe cunoaștere și să asigure o mai bună permeabilitate între sistemul educațional și cel de formare? Cum va ajuta aceasta să asigure un echilibru între cererea și oferta de competențe pe piața muncii?

2. De ce ar funcționa mai bine CEC revizuită? De ce a considerat Comisia că ar fi necesară o revizuire, în ciuda faptului că actualul cadru a fost pus în aplicare doar parțial, iar statele membre au solicitat ca atenția să fie concentrată asupra acestuia?

3. Cum contribuie cadrul la validarea rapidă a învățării informale și non-formale? Cum se preconizează că va funcționa noua relație dintre ECTS și SECEFP?

4. Cum va sprijini Comisia aplicarea coerentă a CEC în toate statele membre, folosirea sa și implicarea tuturor părților interesate relevante, precum și îmbunătățirea vizibilității sale?

5. Folosind CEC ca meta-cadru, cum va garanta Comisia că se vor putea recunoaște și înțelege și în celelalte state membre caracteristicile specifice ale sistemelor naționale de formare și educație?

6. Fluxurile migratorii în creștere înspre și dinspre UE subliniază necesitatea unei mai bune înțelegeri a calificărilor acordate în afara UE și a recunoașterii lor pentru a ajuta migranții și refugiații să se integreze pe piețele muncii ale UE. Cum intenționează Comisia să sprijine dezvoltarea și aplicarea de mecanisme care să permită compararea și recunoașterea calificărilor din țări terțe?