Parlamentná otázka - O-000038/2017Parlamentná otázka
O-000038/2017

Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie

Otázka na ústne zodpovedanie O-000038/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Thomas Händel, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

Postup : 2016/2798(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000038/2017
Predkladané texty :
O-000038/2017 (B8-0218/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Kvalifikácie v Európskej únii sa líšia, čo sťažuje posudzovanie vedomostí a schopností pracujúcich a študujúcich.

Parlament a Rada prijali v roku 2008 odporúčanie o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (European Qualifications Framework – EQF) s cieľom zvýšiť transparentnosť, porovnateľnosť a prenosnosť kvalifikácií v Európe. Ciele rámca EQF neboli zatiaľ splnené. Ako súčasť svojho nového programu v oblasti zručností preto Komisia navrhuje revíziu systému prostredníctvom nového odporúčania Rady.

1. Akým spôsobom prispeje navrhované odporúčanie k dosiahnutiu rovnosti príležitostí v spoločnosti založenej na vedomostiach a lepšej permeabilite medzi systémom vzdelávania a odborného školenia? Ako napomôže zosúladiť dopyt a ponuku, pokiaľ ide o zručnosti na trhu práce?

2. Prečo by mal revidovaný rámec EQF fungovať lepšie? Prečo napriek tomu, že súčasný rámec bol implementovaný iba čiastočne a členské štáty vyzývajú na to, aby sa zameralo práve na jeho implementáciu, považuje Komisia revíziu za potrebnú?

3. Ako prispieva rámec k rýchlej validácii informálneho a neformálneho vzdelávania? Čo sa očakáva od fungovania nového vzťahu medzi ECTS a ECVET?

4. Akým spôsobom bude Komisia podporovať konzistentné vykonávanie rámca EQF v členských štátoch, jeho využitie všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, ich zapojenie, ako aj jeho lepšiu viditeľnosť?

5. Ak sa použije rámec EQF ako meta-rámec, ako Komisia zabezpečí uznanie a chápanie špecifických znakov národných systémov vzdelávania a odbornej prípravy v iných členských štátoch?

6. Z rastúcich migračných tokov do a z Európy vyplýva potreba lepšieho porozumenia kvalifikáciám udeleným mimo Únie a ich uznania s cieľom pomôcť migrantom a utečencom začleniť sa na európsky pracovný trh. Ako plánuje Komisia podporiť vývoj a aplikáciu mechanizmov, ktoré umožnia porovnávanie a uznávanie kvalifikácií z tretích krajín?