Parlamendi esitatud küsimus - O-000045/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000045/2017

HIVi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi epideemiate laienemine Euroopas

Suuliselt vastatav küsimus O-000045/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2017/2576(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000045/2017
Esitatud tekstid :
O-000045/2017 (B8-0321/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

2015. aastal teatas 31 ELi/EMP riiki peaaegu 30 000 uuest HIVi nakatumise juhust. Hinnanguliselt 120 000 inimesel Euroopa piirkonnas on kujunenud multiresistentne tuberkuloos. Viiruslik hepatiit on kogu maailmas üks suuremaid rahvatervise ohustajaid.

Need kolm nakkushaigust vajavad pikaajalisi ja järjekindlaid programme, mille sihtrühmad sageli kattuvad, ning ennetusteenuste integreerimisega on võimalik saavutada koostoimet ja kokkuhoidu. ELi HIVi/AIDSi tegevuskava lõppes 2016. aastal. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) tuberkuloosi vastu võitlemise tegevuskava on pärit 2008. aastast ja vajab kiiresti ajakohastamist. C-hepatiidi vastu võitlemiseks puudub seni ELi tasandil terviklik tegevuskava. 4. oktoobril 2016 Bratislavas toimunud ELi tervishoiuministrite mitteametlikul kohtumisel leppisid liikmesriigid kokku, et toetavad HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi vastase võitluse ELi integreeritud poliitikaraamistiku väljatöötamist, et käsitleda nende epideemiate eripära ELis ja selle naaberriikides ning tõhustada poliitilist reageerimist nendele haigustele. Oma teatises Euroopa jätkusuutliku tuleviku kohta[1] rõhutas komisjon võetud kohustust likvideerida 2030. aastaks HIV/AIDS ja tuberkuloos ning vähendada hepatiidi esinemissagedust. Eespool öeldut arvesse võttes on küsimused järgmised.

– Milliseid konkreetseid meetmeid Euroopa Komisjon kavatseb võtta, et täita teatises „Euroopa jätkusuutliku tuleviku järgmised sammud“ võetud kohustused, mis on seotud kestliku arengu eesmärgiga nr 3 tagada tervislik elu ja edendada igas vanuses inimeste üldist heaolu?

– Kuidas kavatseb komisjon reageerida 4. oktoobril 2016 Bratislavas saavutatud ELi tervishoiuministrite kokkuleppele vajaduse kohta töötada välja HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja C-hepatiidi vastase võitluse poliitikaraamistik?

– Kuidas kavatseb komisjon toetada ELi arenevates riikides tuberkuloosiga võitlemiseks ettenähtud rahastamist, mida antakse rahalise abina liikmesriikidele, et osaliselt subsideerida tuberkuloosi suuri ravikulusid?