Parlamentná otázka - O-000045/2017Parlamentná otázka
O-000045/2017

Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe

Otázka na ústne zodpovedanie O-000045/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2017/2576(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000045/2017
Predkladané texty :
O-000045/2017 (B8-0321/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V roku 2015 nahlásilo 31 krajín EÚ/EHP takmer 30 000 novo diagnostikovaných prípadov infekcie vírusom HIV. Podľa odhadov ochorelo v európskom regióne na multirezistentnú tuberkulózu (MDR-TB) 120 000 ľudí. Vírusová hepatitída (hepatitída typu C) je pre verejné zdravie jednou z celosvetovo najvážnejších hrozieb.

Všetky tri infekcie si ako také vyžadujú dlhodobé a nepretržité programy, ktoré sa často zameriavajú na prekrývajúce sa skupiny obyvateľstva, pričom ak by sa do nich zakomponovali služby v oblasti prevencie, mohli by vzniknúť synergie a úspory. Platnosť súčasného akčného plánu EÚ pre HIV/AIDS skončila koncom roka 2016. Rámcový akčný plán Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) na boj proti tuberkulóze v Európskej únie je z roku 2008 a je nutné ho bezodkladne aktualizovať. Na úrovni EÚ neexistuje zatiaľ žiaden ucelený plán boja proti hepatitíde typu C. Počas neformálnej schôdze ministrov zdravotníctva EÚ, ktorá sa konala 4. októbra 2016 v Bratislave, sa členské štáty dohodli, že podporia vývoj integrovaného rámca politiky EÚ pre problematiku HIV/AIDS, tuberkulózy a hepatitídy typu C, pričom treba riešiť osobitnú povahu epidémie v EÚ a jej susedstve s cieľom posilniť politickú reakciu na tieto ochorenia. Komisia vo svojom oznámení s názvom Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy[1] zdôraznila svoj záväzok do roku 2030, ktorým je odstránenie HIV/AIDS a tuberkulózy a obmedzenie hepatitídy. Vzhľadom na tento rámec:

– Aké konkrétne opatrenia plánuje Komisia na realizáciu záväzkov, ktoré patria k cieľu trvalo udržateľného rozvoja č. 3, t. j. „zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých v každom veku“?

– Ako plánuje Komisia reagovať na dohodu ministrov zdravotníctva EÚ zo 4. októbra 2016 z Bratislavy o podpore vývoja integrovaného rámca politiky EÚ pre problematiku HIV/AIDS, tuberkulózy a hepatitídy typu C?

– Ako plánuje Komisia doplniť financovanie boja proti tuberkulóze v krajinách EÚ v podobe poskytovania finančnej pomoci členským štátom, ktorá má čiastočne pokryť neprimerane vysoké náklady na liečbu tuberkulózy.