Menetlus : 2017/2695(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000046/2017

Esitatud tekstid :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Arutelud :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 95kWORD 17k
31. mai 2017
O-000046/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000046/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 Teema: Glüfosaat
 Vastus täiskogul 

Glüfosaat on maailmas enimkasutatav herbitsiid. Taimekaitsevahendite määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt glüfosaadile antud heakskiitmise lõpptähtaeg on 31. detsember 2017.

Seoses USA-s toimuva kohtuvaidlusega, mille algatanud hagejad väidavad, et neil on glüfosaadiga kokkupuutumise tagajärjel tekkinud mitte-Hodgkini lümfoom(1), avalikustas kohus firma Monsanto sisedokumendid. Monsanto omab ja toodab kemikaali Roundup®, mille toimeaine on glüfosaat.

Avalikustatud kirjavahetus on tekitanud kahtlusi mõningate Monsanto rahastatud uuringute usaldusväärsuses, kusjuures need uuringud olid osa tõendusmaterjalidest, mille alusel Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) glüfosaadi ohutust hindasid. Sellega seoses on väga tähtis teadusuuringute ja nende uuringute aluseks olevate algandmete läbipaistvus ja üldsusele kättesaadavus.

1. Mida komisjon üldsuse muret arvestades ette võtab selle tagamiseks, et glüfosaadi heakskiitmise uuendamise otsuse aluseks oleksid usaldatavad ja sõltumatud teadustulemused? Kas komisjon hakkab taotluse esitaja väidetavat lubamatut mõjutustegevust uurima?

2. Milliste konkreetsete meetmete rakendamist võib komisjon praegu õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames toimuva taimekaitsevahendite määruse ja üldiste toidualaste õigusnormide määruse (EÜ) nr 178/2002 hindamisel kaaluda seoses toimeainete hindamise läbipaistvuse ning sellisel hindamisel eelretsenseeritud ja üldsusele kättesaadavate teadusuuringute kasutamisega?

3. Kuidas tagavad komisjon ja EFSA selle, et täidetaks taimekaitsevahendite määruse artikli 63 teaduslike tõendite avalikustamise nõudeid kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu praktikaga, eelkõige otsustega kohtuasjades C-673/13 ja C-442/14?

4. Milliseid meetmeid võtab komisjon alternatiivsete säästvate ja kulutõhusate taimekaitselahenduste väljatöötamisele suunatud teadus- ja uuendustegevuse rahastamiseks(2)?

(1) Kohtuasi 3:16-md-02741-VC.
(2) Euroopa Parlamendi 13. aprilli 2016. aasta resolutsiooni (komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega uuendatakse toimeaine glüfosaat heakskiitmist) (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0119) punktis 11 esitatud taotluse põhjal.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika