Procedura : 2017/2695(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000046/2017

Teksty złożone :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Debaty :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 197kWORD 19k
31 maja 2017
O-000046/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000046/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

 Przedmiot: Glifosat
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Glifosat jest najczęściej stosowanym na świecie środkiem chwastobójczym. Zatwierdzenie glifosatu na mocy rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin (WE) nr 1107/2009 (rozporządzenie PPP) wygaśnie najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r.

W związku ze sporem sądowym wszczętym w Stanach Zjednoczonych, w którym skarżący twierdzili, że w wyniku narażenia na działanie glifosatu(1) zachorowali na chłoniaka nieziarniczego, sąd podał do wiadomości publicznej dokumenty wewnętrzne koncernu Monsanto. Monsanto jest właścicielem i producentem środka „Roundup” ®, którego substancją czynną jest glifosat.

Upubliczniona korespondencja podała w wątpliwość wiarygodność pewnych sponsorowanych przez Monsanto badań, które znalazły się wśród dowodów wykorzystanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) do dokonania oceny bezpieczeństwa glifosatu. W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma przejrzystość i powszechny dostęp do badań naukowych, jak również do nieprzetworzonych danych, na których opierają się te badania.

1. W świetle obaw społecznych, jakie działania zamierza podjąć Komisja, aby zagwarantować, że decyzja w sprawie odnowienia zatwierdzenia glifosatu jest oparta na wiarygodnych i niezależnych odkryciach naukowych? Czy Komisja zamierza zbadać zarzucany niewłaściwy wpływ ze strony wnioskodawcy?

2. Jakie konkretne środki Komisja rozważa – w kontekście trwającej oceny REFIT rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin oraz rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady prawa żywnościowego – w odniesieniu do przejrzystości i roli recenzowanych w literaturze naukowej i publicznie dostępnych badań w ocenie substancji czynnych?

3. Jak Komisja i EFSA zagwarantują, że wymogi art. 63 rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin w odniesieniu do ujawnienia dowodów naukowych są respektowane zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w szczególności orzeczeniami w sprawach C-673/13 i C-442/14?

4. Jakie działania podejmuje Komisja, aby sfinansować badania i innowacje w dziedzinie alternatywnych, zrównoważonych i oszczędnych rozwiązań w ochronie roślin(2)?

(1) Sprawa 3:16-md-02741-VC.
(2) W związku z wnioskiem Parlamentu zawartym w ust. 11 jego rezolucji z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0119).

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności