Парламентарен въпрос - O-000047/2017Парламентарен въпрос
O-000047/2017

Изграждане на амбициозна европейска промишлена стратегия като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа

Въпрос с искане за устен отговор O-000047/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D
Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, от името на групата PPE

Процедура : 2017/2732(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000047/2017
Внесени текстове :
O-000047/2017 (B8-0319/2017)
Приети текстове :

В началото на текущия си мандат Комисията подчерта необходимостта от запазване и засилване на силна и даваща високи резултати промишлена база за вътрешния пазар на ЕС и от повторно достигане на дял на промишлеността в БВП на ЕС – понастоящем 16% – от 20% до 2020 г. На тази основа Комисията се е ангажирала с предприемане на мерки във връзка с проблемите на промишлеността и със систематичното интегриране на промишлената конкурентност във всички нейни основни политически инициативи. Необходимостта от ясна стратегия на ЕС в подкрепа на модернизацията и трансформацията на промишлеността следователно е изтъкната на различни равнища на политиката и институциите.

С оглед на гореизложеното:

1. Комисията би ли могла да представи какви конкретни резултати са постигнати чрез интегриране на промишлената конкурентност в политиката на ЕС?

2. С оглед на намаляващата роля на промишлеността в цялостната икономиката от една страна и критичните предизвикателства пред Европа – от друга страна, как ще реагира Комисията? Какви действия ще предприеме за справяне с факторите, които влияят върху глобалната конкурентност на европейската промишленост?

3. Как Комисията ще отговори на призиви за предоставяне на оценка на въздействието на интегрирането на промишлената политика в стратегическите инициативи на ЕС и за представяне на холистична стратегия за промишлена политика на ЕС, заедно със съответен план за действие? Ще включи ли инициатива в работната си програма за 2018 г.?

4. В областта на промишлената политика, какви други промени могат да се направят по отношение на институционалното управление на ЕС с цел гарантиране на много по-координиран стратегически подход и ефективно изпълнение на интегрирането на конкурентността във всички области на политиката?

5. Целта за промишленост с дял 20% от БВП на ЕС до 2020 г. ще бъде категорично голямо предизвикателство, с оглед на дългосрочните икономически тенденции. Следователно, за да води промишлената политика през идното десетилетие, Комисията ще вземе ли под внимание тази цел и ще я допълни ли с целите в областта на климата и енергетиката за 2030 г.?