Parlamentní otázka - O-000047/2017Parlamentní otázka
O-000047/2017

  Vypracování ambiciózní průmyslové strategie EU jako strategická priorita pro růst, zaměstnanost a inovace v Evropě

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000047/2017
  Komisi
  článek 128 jednacího řádu
  Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica, Kathleen Van Brempt, za skupinu S&D
  Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek, Massimiliano Salini, za skupinu PPE

  Postup : 2017/2732(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000047/2017
  Předložené texty :
  O-000047/2017 (B8-0319/2017)
  Přijaté texty :

  Současná Komise na začátku svého funkčního období zdůraznila, že je nutné zachovat a posílit pevnou a vysoce výkonnou průmyslovou základnu pro vnitřní trh EU a do roku 2020 znovu dosáhnout 20% podílu průmyslu na HDP EU (ze současných 16 %). Komise se na základě tohoto prohlášení zavázala, že se bude záležitostmi průmyslu zabývat a že bude do všech svých významných politických iniciativ systematicky zahrnovat otázky konkurenceschopnosti průmyslu. Na různých politických a institucionálních úrovních se proto zdůrazňuje nutnost jasné strategie EU, která podpoří modernizaci a transformaci průmyslu.

  Vzhledem k uvedeným skutečnostem:

  1. Mohla by Komise nastínit konkrétní výsledky, kterých bylo dosaženo zahrnutím průmyslové konkurenceschopnosti do politiky EU?

  2. Jak hodlá Komise reagovat na slábnoucí roli průmyslu v hospodářství a na klíčové výzvy, před něž je Evropa postavena? Jaká opatření přijme, aby čelila faktorům, jež ovlivňují světovou konkurenceschopnost evropského průmyslu?

  3. Jak se Komise postaví k požadavkům, aby posoudila dopad, který mělo zahrnutí průmyslové politiky do strategických iniciativ EU, a aby předložila ucelenou politickou strategii EU pro průmysl společně s příslušný akčním plánem? Plánuje Komise některou iniciativu zahrnout do svého pracovního programu na rok 2018?

  4. Jaké další změny lze provést v institucionální správě EU v oblasti průmyslové politiky, aby se zajistil mnohem koordinovanější strategický přístup a aby se otázka konkurenceschopnosti účinně zohledňovala ve všech oblastech politik?

  5. Vzhledem k dlouhodobým hospodářským trendům je jasné, že deklarovaný cíl 20% podílu průmyslu na HDP EU do roku 2020 bude velmi obtížné splnit. Aby mohla Komise řídit průmyslovou politiku v příštím desetiletí, zvažuje o úpravě tohoto cíle a jeho propojení s klimatickými a energetickými cíli pro rok 2030?